CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     h\n     hJ  Magdalhnh;  
之中有馬利亞那抹大拉的婦女,
     hJ  tou'   I$akwvbou     I$wsh;f  mhvthr  
和雅各和約瑟的母親馬利亞,
   hJ  mhvthr  tw'n      
並有西庇太兒子們的母親。

註: