CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
          presbuvteroi    tou;"   o[clou"  
但祭司長們和長老們說服眾人,
    to;n  Barabba'n,  
他們要求(釋放)巴拉巴,
to;n     I$hsou'n    
但除滅耶穌。

註: