CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pavlin         ajpelqw;n  proshuvxato  (韋:   )(聯:   )  ,    
再第二次離開去禱告說:
Pavter  mou,  
「我的父啊,
  ouj  duvnatai  tou'to    
若這個不能略過,
  mh;  aujto;    
除非我喝它,
genhqhvtw  to;    sou.  
就讓你的心意成就。」

註: