CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kuvrio"  tw'/    mou,  
主對我主說:
Kavqou    dexiw'n  mou,  
你坐在我的右邊,
   a]n  qw'  tou;"    sou   uJpokavtw  tw'n  podw'n  sou}  
直等到我把你仇敵放在你的腳下。

註: