CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    
他(耶穌)對他們說:
Pw'"  ou\n      pneuvmati  
這樣,怎麼大衛在聖靈裡
  aujto;n  kuvrion    
稱他為主,說:

註: