CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     oJ  basileu;"  
王便憂愁,
dia;  tou;"   o&rkou"    tou;"    
因誓言和同席的人,
  doqh'nai,  
就命令要給;

註: