CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
      tou'   H%rwv/dou  
到了希律的生日慶祝,
 wjrchvsato   hJ  qugavthr  th'"   H%rw/diavdo"    tw'/    
希羅底的女兒在眾人面前跳舞,
   h[resen  tw'/   H%rwv/dh/,  
使希律歡喜。

註: