CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  O%    ga;r   H%rwv/dh"  krathvsa"  to;n   I$wavnnhn    (韋: )(聯:   (aujto;n)    )
因為...希律拿住約翰,捆住他(...處填入第三行)
    fulakh'/    
且下在監裡
dia;   H%rw/diavda  th;n      tou'   ajdelfou'  aujtou'{  
為了希羅底他兄弟腓力的妻子的緣故

註: