CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   o&pou   a]n      kwvma"  
無論他進入什麼村莊
 h]    povlei"  
或城裡
 h]     ajgrouv",  
或鄉間,
        tou;"   ajsqenou'nta"  
他們放病人在市集
  parekavloun  aujto;n    
並求他
ka]n  tou'    tou'    aujtou'   a&ywntai{  
至少讓他們摸他的外衣邊緣;
   o&soi   a]n   h&yanto  aujtou'    
而所有摸到他的人都被醫治了。

註: