CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pavlin   h[rxato  didavskein  para;  th;n  qavlassan{  
而他又開始在海邊教導;
  sunavgetai  pro;"  aujto;n   o[clo"    
就有許多人群聚集到他那裡,
 w&ste  aujto;n        kaqh'sqai  
以致於他只好上船坐下
  th'/  qalavssh/,  
在海上,
  pa'"   oJ   o[clo"  pro;"  th;n  qavlassan  
所有人群都靠近海,
  th'"  gh'"   h\san.  
站在岸上。

註: