CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  eujqu;"          
而立刻雞叫了第二遍。
   ajnemnhvsqh   oJ    to;   rJh'ma  
彼得想起...話:(...處填入下一行)
 wJ"    aujtw'/   oJ   I$hsou'"   o&ti  
耶穌對他所說的
    (韋:   fwnh'sai  )(聯:   fwnh'sai      )
「雞叫兩遍以先,
  me   ajparnhvsh/{  
你要三次否認我。」
      
就崩潰哭了。

註: