CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  O!tan        to;    th'"      
「而當你們看見那行毀壞可憎的站在
 o&pou  ouj    
那不當站的地方,
 oJ   ajnaginwvskwn    
那誦讀的人須要會意,
tovte      th'/    
那時那些在猶太的,
    ta;   o[rh,  
應當逃到山上;

註: