CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
            
但法利賽人和律法師...(...處填入第三行),...(...處填入第二行)
th;n  boulh;n  tou'  qeou'        
竟廢棄了上帝為他們自己(所定)的旨意。
mh;     uJp'  aujtou'.  
沒有受過他(指約翰)的洗

註: