CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   h\lqen    tw'/  pneuvmati    to;    
他在靈裡(指受聖靈感動)進入聖殿,
    tw'/    tou;"    to;     I$hsou'n  
且在父母帶進孩子─耶穌...(的當中),(...處填入下一行)
tou'  poih'sai  aujtou;"  
他們要...對他而行。(...處填入下一行)
kata;  to;    tou'  novmou    aujtou'  
照著關於他的律法的規矩

註: