CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    pro;"  aujtouv",  
(耶穌)對他們說:
 O%    qerismo;"  poluv",  
「莊稼(是)多的,
        
而做工的人(是)少。
dehvqhte  ou\n  tou'    tou'  qerismou'  
所以,你們當求莊稼的主
 o&pw"        to;n  qerismo;n  aujtou'.  
使他能送出做工的人去(收)他的莊稼。

註: