CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ou\n  pro;"  aujto;n      aujtou',  
於是他(耶穌)的弟兄們就對他說:
Metavbhqi    
「你離開這裡
   u&page    th;n    
到猶太去吧,
        sou  qewrhvsousin  (韋:   (sou')    )(聯:   sou'    )  ta;      
以致使你的門徒們也看見...你的作為。(...處填入下一行)
 a^    
那你所行的

註: