CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Meta;    tau'ta  
這些事以後,
 h\lqen   oJ   I$hsou'"        aujtou'    th;n    gh'n  
耶穌和他的門徒們來到了猶太地,
      met#  aujtw'n  
在那裡和他們一起居住,
    
且施洗。

註: