CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tou'to      (韋:   )(聯: )  ta;"        th;n  pleura;n    
說了這話他就把手和身體側面指給他們。
  ou\n        to;n  kuvrion.  
於是學生們看見主就喜樂了。

註: