CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  aujth'/   oJ   I$hsou'",  
耶穌對她說:
Oujk    soi   o&ti  
「我不是對你說:
  pisteuvsh/"  
若你相信,
 o[yh/  th;n  dovxan  tou'  qeou'}  
你必看見上帝的榮耀嗎?」

註: