CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Kefavlaion            
然而,關於所講的事(的)要點(就是):
toiou'ton      
我們有這樣的大祭司,
 o^"      dexia'/  tou'  qrovnou  
那位已坐在(...處填入下一行)寶座的右邊
th'"  megalwsuvnh"        
(在)天上威榮者,

註: