CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Toigarou'n        tosou'ton    
所以,事實上我們(因)有這許多...(...處填入下一行)
      martuvrwn,  
圍繞我們(的)見證人的雲彩,
 o[gkon    pavnta    th;n      
就當(為自己)脫去各樣的重擔和容易纏累的罪惡,
di#   uJpomonh'"    to;n       ajgw'na  
以堅忍(的心)奔那擺在我們前頭的賽程,

註: