CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tovte      
那時我說:
   h&kw,  
看哪!(上帝)我來了,
            
關於(...處填入下一行)我(的事)已記載在經書的經卷上。
tou'  poih'sai   oJ  qeov"  to;    sou.  
對你的旨意遵行的;

註: