CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  plh;n          kaq#    
然而,你們每一個人甚至,
  th;n      ou&tw"   ajgapavtw   wJ"    
每個人應該如此愛自己的妻子如同(愛)自己一樣,
 hJ    gunh;    fobh'tai  to;n   a[ndra.  
而妻子也要敬畏丈夫。

註: