CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&ti    di#  aujtou'    th;n  prosagwgh;n     ajmfovteroi  
因為通過他我們兩者有路徑
    pneuvmati  pro;"  to;n    
在一個靈裡到父那裡。

註: