CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tou;"   ojfqalmou;"  th'"     uJmw'n  
你們心的眼睛被照亮,
  to;     uJma'"  
使得你們知道
     hJ    th'"  klhvsew"  aujtou',  
他呼召的盼望是什麼,
   oJ  plou'to"  th'"  dovxh"  th'"    aujtou'  
他...繼承物的榮耀的豐富是如何,(...處填入下一行)
      
{在聖徒裡面}

註: