CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  proseucovmenoi     a&ma       hJmw'n,  
同時也要為我們禱告,
   oJ  qeo;"      quvran  tou'  lovgou  
以致上帝給我們開(傳)道的門,
lalh'sai  to;  musthvrion  tou'  Cristou',  
能宣講基督的奧祕,
di#   o^      
因此(原因)我被捆鎖,

註: