CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pa'n   o&  ti    poih'te    lovgw/   h]      
且無論你們在言語或行動做什麼,
pavnta     ojnovmati     I$hsou',  
所有都要藉著主耶穌的名,
eujcaristou'nte"  tw'/  qew'/    di#  aujtou'.  
通過他感謝父上帝。

註: