CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  te  mhv  pou  kata;    tovpou"    
恐怕擱淺在不平的地點(指礁石)上,
  pruvmnh"     ajgkuvra"    
就從船尾拋下四個錨,
hu[conto      
盼望天亮。

註: