CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   ajnacwrhvsante"    pro;"   ajllhvlou"     o&ti  
離開後對彼此說話說:
  qanavtou   h]  desmw'n   a[xiovn  (韋: )(聯:   (ti)    )  pravssei     oJ   a[nqrwpo"  ou|to".  
「這個人沒有做該死或鎖鍊的(韋: )(聯: 什麼)。」

註: