CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  To;n     a[ndra  tou'ton     uJpo;  tw'n    
這人被猶太人拿住,
       uJp#  aujtw'n  
且將要被他們殺害,
  su;n  tw'/  strateuvmati    
...我就帶兵丁前來救他。(...處填入下一行)
maqw;n   o&ti      
一發現他是羅馬人,

註: