CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Pavrqoi      Mh'doi          katoikou'nte"  th;n    
帕提亞人、米底亞人、以攔人 和住在美索不達米亞、
  te      
猶太、加帕多家、
Povnton    th;n    
本都、亞細亞...的人,(...處填入下一節前二行)

註: