CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ajsfalw'"    ou\n    pa'"     I$srah;l  
「因此以色列每一家當確實地知道
 o&ti    kuvrion  aujto;n    Cristo;n     oJ  qeov",  
...上帝已使他成為主和基督。」(...處填入下一行)
tou'ton  to;n   I$hsou'n   o^n      
你們釘十字架的這位耶穌,

註: