CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  profhvth"    ou\n   uJpavrcwn,  
所以,因為大衛是先知,
     o&ti   o&rkw/   w[mosen  aujtw'/   oJ  qeo;"  
又知道上帝已對他發一個誓
  karpou'  th'"   ojsfuvo"  aujtou'      to;n  qrovnon  aujtou',  
要使他的後裔坐在他的王座上,

註: