CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  E$kavqisen          mh'na"    
他就住了一年六個月
didavskwn      to;n  lovgon  tou'  qeou'.  
在他們中間教導上帝的道。

註: