CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  th'"      tou'  qeou'  
這是上帝公義判斷的明證,
  to;  kataxiwqh'nai   uJma'"  th'"    tou'  qeou',  
叫你們配得上帝的國,
   h|"    pavscete,  
你們就是為這(國)受苦;

註: