CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  h&n    tine"      th;n     hjstovchsan.  
有人自稱有這(知識),偏離了信仰。
 H%  cavri"  meq#   uJmw'n.  
願恩惠與你們同在!

註: