CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  h[dh      (韋:   ou\n    )(聯:   (ou\n)    )  o&lw"     h&tthma      
所以事實上...對你們已經是失敗。(...處填入下一行)
 o&ti      meq#    
{你們與你們自己有訴訟}
dia;      ma'llon    
你們為什麼不寧可被欺負?
dia;      ma'llon    
你們為什麼不寧可被騙取呢?

註: