啟示錄 4章1節 到 4章11節   背景資料  上一筆  下一筆
啟示錄tùi第四章開始直到第十一章是記載作者約翰所看見ê異象,伊希望ē-tàng hō͘讀此書信ê教會á是信徒明白真正處境。

  第四章kah第五章,提起另外一個異象;chit-ê異象kah頭前第一章9節到第三章22節所看見ê異象無仝;前一個異象lóng是針對地上七間教會而顯現ê,而且所提起ê lóng是針對該七間教會確實ê問題kah現象。Á chit-má第四到五章所提起ê異象,則談及天頂ê景象,包括有坐tī寶座上ê上帝(第四章),以及khiā tī寶座前ê「羊羔」(第五章),mā就是耶穌基督。啟示錄ê特色就是會kā天頂kah地上ê景觀交錯編撰做伙。Chit兩章mā是第六到二十二章經文ê前言,重點lóng是teh描述chit位khiā tī寶座前ê羊羔,怎樣對付hiah-ê邪惡ê勢力,以及最後得勝ê景象。

  第四章開始描述作者約翰所聽見ê聲音,kah看見ê異象。Chit-ê異象是關係坐tī天頂寶座上ê hit位全能者—主上帝。

  第1節,「我看見」,tùi第四章開始直到最後所看見ê異象,lóng是用「我看見」chit-ê詞來形容作者約翰是親目看見異象,並kā它記錄落來。

  「天頂有開tio̍h ê門」,這表示作者約翰被邀請tio̍h至koân-.ê寶座前,說明伊kah上帝ê關係非常親密。然後約翰聽tio̍h伊bat熟悉ná親像「吹號ê聲音」對伊講,beh「指示」伊知影「以後必定發生ê事」。

  第2節,chit時「聖神支配tio̍h」作者約翰,hō͘伊「看見天頂有一個寶座;有一位坐tī寶座上」。Chia ê「寶座」,是teh象徵權威,而坐tī「寶座」上ê,就是有權威者。作者khah強調ê是:坐tī天頂「寶座」上ê chiah是真正審判者。因為天頂ê「寶座」chiah是真正,地上ê寶座即使顯示出人ê權威,mā一定tio̍h接受坐tī天頂「寶座」者ê審判,因為chit位坐tī天頂「寶座」者掌握了審判人類kah一切萬物ê權柄(參考路加福音十二:4—5)。

  第3到6節a句,chit段經文描述「寶座」ê實況如下:

  一是坐tī「寶座」上者,「面貌像碧玉kah紅玉髓」,這lóng是珍貴ê寶石。

  二是chit-ê「寶座四周有虹圍teh」,chia ê「虹」,是象徵tio̍h上帝ê救贖、赦免ê恩典,以及祂kah人類立約ê記號(參考創世記九:12—17)。因為án-ne,tùi chit-ê「寶座」mā thang hō͘人看tio̍h坐tī he「寶座」上ê上帝ê慈愛。

  三是「寶座周圍有二十四個座位,頂面坐teh二十四個長老」,這通常是代表以色列ê十二個支派,加上新約時代ê十二位使徒。Á chiah-ê長老「身上穿插白袍」,表示in lóng是tī信仰上戰贏魔鬼誘惑ê人,是得勝者(參考三:5)。而且in ê「頭戴金冠」,這是用來象徵tio̍h榮耀、尊貴ê意思。Tī chia mā thang代表「權威」,ná親像地上ê國王一般。

  四是「tùi寶座發出sìh-nà、響聲、雷轟」,chiah-ê lóng teh表示威嚴,足以hō͘人望而生畏ê意思。「sìh-nà kah雷轟」,Tī聖經中mā用來描述上帝出現ê時ê景象(參考出埃及記十九:16—19,另外參考詩篇十八:12—
15、七十七:18)。

  五是tī寶座上mā有「七支點to̍h tio̍h ê火把」kah「七個靈」。火,teh代表去除污穢,有潔淨ê氣力。「七」則teh代表完整,表示chiah-ê氣力lóng是tùi上帝來。

  六是「寶座前有一片像水晶仝款光潔ê玻璃海」,這是teh指數量chē到數算不完ê寶石就ná親像一片「玻璃海」仝款。作者用chit種方式teh描述上帝寶座ê尊貴,差不多無法度用一般言詞來形容其壯麗之美(參考出埃及記廿四:10)。

  第6節b句到7節,chia講tio̍h tī上帝「寶座四邊有四個活物」。Chit「四個活物」,tī啟示錄總共引用十四pái,而且「前後lóng長滿目睭」,表示chit-ê活物ē-tàng看kah非常清楚,絕對bē冤枉人。然後講chit四個活物ê面譜是「獅」、「小牛」、「人」、「飛鷹」等。Chiah-ê分別teh表示:強壯、尊貴、聰明、迅速。Chit種描述可能是受tio̍h以西結書第十章14節ê影響。

  第8節,chia講每一個活物lóng「有六隻翼股」,這是取自以賽亞書第六章2節ê資料,描述天使掖拉弗ê樣式。翼股會飛,m̄-koh卻lóng佈滿「目睭」,表示無論到任何地方,lóng ē-tàng看kah非常清楚、詳細,無任何事物ē-tàng遮蓋tiâu chiah-ê活物ê目睭。Chiah-ê活物ê主要工作是teh o-ló上帝,而且「日夜無停」歌頌tio̍h。Á歌頌ê句話是引用自以賽亞書第六章3節ê詩歌。Chit首詩歌mā是早期教會不時引用ê o-ló詩歌。

  「聖哉」,這是表示上帝乃是到聖、至koân-.ê,因為án-ne,歌頌上帝ê子民,á是講被揀選ê子民mā需要學習上帝ê聖潔(參考利未記十九:1—2)。「主—全能ê上帝」,表示上帝乃是宇宙ê主宰,是萬物性命ê創造者,祂是全能者(參考創世記十八:14、馬可福音十:27)。「昔tī-teh,今tī-teh,將來mā永遠tī-teh」,chit句話所代表ê意思是teh指永遠,是超越時間、空間,表示上帝乃是永恆ê主宰。

  第9到11節,這是第二首o-ló詩歌,mā是早期教會不時歌頌ê詩歌。歌頌ê內容是「榮耀」,這teh表示上帝奇妙ê創造kah拯救大能;「尊貴」,表明上帝ê神聖kah聖潔;「感謝」是對上帝拯救ê恩典。

  二十四個長老mā同齊加入四個活物歌頌o-ló上帝ê行列。In並且獻上家己ê「冠冕」,mā表示人ē-tàng khiā tī上帝面前,就已經夠榮耀à。然後歌頌ê主要內容:上帝是一切受造物性命ê主。若m̄是上帝ê恩典,人早就因為罪所帶來ê懲罰而消滅à。因為án-ne,人ē-tàng活teh,是全憑上帝ê恩典kah旨意。

重新查詢 專卷研經 啟示錄系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net