彌迦書 6章1節 到 6章16節   背景資料  上一筆  下一筆
先知文獻真大ê特色之一,to̍h是上帝有嚴厲ê懲罰,m̄-koh mā有赦免ê恩典。懲罰,這是為tio̍h beh hō͘以色列人民知影悔改。當上帝beh施行祂ê懲罰ê時,he表示上帝已經無法度koh再容忍,如果koh再繼續容忍落去,對祂所有ê子民m̄-nā無幫助,反tńg有害。M̄-koh上帝mā是一個慈悲憐憫ê上帝,ná親像詩人所講ê,祂bē永懷忿怒,mā無按照咱ê罪過懲罰咱(參考詩篇一○三:8—10)。所以當人teh經歷懲罰ê痛苦中悔改ê時,上帝會隨時施行祂拯救ê恩典,並而且hō͘ hiah-ê tī苦難中ê子民得tio̍h性命ê新力量,重新建造新ê社會秩序。

	先知彌迦tī第四章勾勒出一幅súi ê世界藍圖,然後tī第五章續落來預言hiah-ê被掠到外國去做奴隸ê以色列人民,會有ná親像甘露、雨水一般降臨tī家己ná原本乾渴ê土地頂面,滋潤tio̍h草木kah牧場,m̄-nā án-ne,in會成做非常茁壯ê族群,bē koh再有任何敵人來侵犯in。無人會koh再去想beh走chhōe hiah-ê虛假ê神明指示性命ê方向,因為大家lóng清楚知影:真正上帝,to̍h是創造宇宙萬物ê耶kah華上帝;祂bat帶領in ê祖先tùi為奴ê埃及地出來。

	第六章kah第七章ē-sái講是彌迦書ê第三部分。Tī第六章,thang看tio̍h先知彌迦kā信息帶tńg來到原本對以色列人民譴責ê言論。伊提出幾則以色列人民所犯ê錯誤行為,特別是hiah-ê社會領導者,犯錯ê情景koh khah嚴重。

第1到2節,chit兩節經文有一個真特別ê景象,to̍h是上帝開法庭審判hiah-ê背離祂旨意ê子民,這mā聖經講tio̍h上帝審判ê時,所歡喜引用ê方式(參考約伯記二:1,詩篇五十:3—7、八十二:1,以賽亞書一:2—3)。

Koh講,chia用「大山小山」,以kah「大地永固ê基石」作為上帝指控以色列人民犯罪ê見證人,表示以色列所行過ê路徑,以及in tī大細山丘上拜偶像ê行為lóng留落來痕跡。這mā teh表示上帝指控以色列人民ê時,並m̄是無ê放矢,憑空捏造,卻是有充分ê證據。

第3到5節,chit段經文非常重要,to̍h是kah以色列人民出埃及行過曠野,以kah經過約旦河,然後teh準備進入迦南地ê第一個城耶利哥前所發生ê事件有關,事件ê地點就tī吉甲。

聖經作者不時提起出埃及ê歷史,講述一件重要ê歷史事實:上帝bat帶領以色列人民ê祖先行出埃及為奴之地。作者無嫌費氣講述chit件史實,主要目的lóng是beh以色列人民明白,當年若是無上帝親自帶領in ê祖先出埃及,就無今á日ê以色列民族。換句話講:今á日以色列人民iáu ē-tàng存活teh,to̍h是因為當年上帝親自chhōa in出埃及,若無,in早就死tī埃及à。

Chia提起有關摩押王巴勒kah比珥ê kiáⁿ兒巴蘭ê事件,這是記tī民數記第廿二到廿四章,主要內容是teh述說摩押王巴勒,因為想beh phah擊以色列人民,hō͘ in無法度順利進入迦南地khiā起,就想出所有ê辦法tio̍h用錢o͘-se先知巴蘭,ài伊詛咒以色列人民,thang hō͘摩押人ē-tàng phah敗以色列人民。

「tùi什亭到吉甲所發生ê事」,chit段歷史背景thang參考約書亞記第三到第四章,chit段經文記載一件真類似當年摩西帶領以色列人民經過紅海ê神跡,to̍h是約書亞帶領以色列人民行過約旦河,雖然當ê時因為tú-tio̍h漲潮,m̄-koh眾祭司扛tio̍h約櫃行tī頭前,當in ê腳一入水,約旦河chhoah流ê河水就隨時停止流動,河水tùi中間分開來,hō͘以色列人民ē-tàng順利行過「約旦河中間ê乾地」。然後約書亞帶領全體以色列人民過約旦河了後,馬上tī耶利哥城東邊ê吉甲紮營,並而且tùi約旦河取十二塊石頭,就tī吉甲chit-ê所在khiā立了石碑,然後kā以色列人民講,講這是證明上帝帶領以色列人民行過約旦河,ná親像當年帶領in行過紅海仝款(參考約書亞記四:21—24)。

另外,tī吉甲發生ê另外一件大事,to̍h是約書亞帶領所有ê以色列人民施行割禮,並而且mā是tī吉甲紮營ê時chūn,in tī「Hit 時,以色列人紮營tī 吉甲。Hit月十四ê-hng,tī 耶利哥城ê 平原守Pôaⁿ過節。Pôaⁿ 過節ê 隔tńg 工,in 就食hit 所在所出產ê,tú-tú hit 日食無酵餅kah 烘ê 五穀。 In 食hit 所在所出產ê,隔tńg 工,嗎哪就停歇,以色列人mā無koh 有嗎哪。Hit 年,in 就食迦南地ê農產物。(全民版)」(約書亞記五:10—12)

第6到8節,chit段經文是彌迦書siōng重要ê一段經文,特別是第8節經文,ē-sái講是kui本彌迦書ê中心經節。先知彌迦tī chia提起tī信仰一個非常重要ê認bat:m̄-thang想用奉獻來hō͘上帝歡喜,上帝所kah意ê事,tùi án-ne是人以真實ê心,確實去執行上帝ê教示。類似chit種教導tī聖經中一koh再出現(參考撒母耳記上十五:22,詩篇五十一:16—17、四十:6—8,以賽亞書一:11—15,耶利米書七:22—23,何西阿書六:6)。先知彌迦講上帝真正歡喜祂ê子民去做ê事,to̍h是「伸張正義,實行無變ê疼」,以kah用謙卑ê心kah上帝同行。

謙卑ê心kah上帝同行,這是先知彌迦提出ê第三個重要信仰態度。基本上thang án-ne瞭解:一個人若是知影謙卑,心中自然就會有上帝。相對ê,心內hia-pai ê人,to̍h是心中無上帝ê人(參考詩篇十四:1)。先知彌迦會án-ne提出chit種信仰認知,是因為當ê時以色列ê真chē貴族、王公、高級眾官員,想用chit種龐(pâng)大而且看起來隆重ê國家祭典禮儀來掩蓋(khàm)in ê罪行,因為in不時欺負hiah-ê貧困軟弱ê人民。

第9節,「敬畏上主是明智ê」,chit句話thang參考箴言第九章10節。

第10到15節,chit段經文真清楚指出chiah-ê以色列眾貴族怎樣欺負貧困ê同胞,in認為無人知影in做ê pháiⁿ事,這to̍h是因為in心中無上帝ê緣故,其實,上帝非常清楚in ê一切惡行;包括in用兩種無仝ê法碼、天平詐欺別人,像先知阿摩司所kā伊譴責們所做ê「扛高物價,用假法碼kah小升斗欺騙顧客」(參考阿摩司書八:5)仝款。先知彌迦指出in tùi無誠實得tio̍h ê財富,lóng會因為戰爭而消失,因為上帝beh用戰爭來毀滅所有ê chiah-ê物件。

第16節,chia提起兩個以色列ê王,其一是暗利,伊是tī主前885到874年統治北國以色列,而伊ê kiáⁿ兒to̍h是亞哈,是tī主前874年到853年作以色列王。Tī列王記作者ê筆下,chit兩位父子是非常惡質ê。In ê惡質行為為下一代kiáⁿ孫留落來了極pháiⁿ ê模樣,hō͘以色列王國經過一百gōa年後,因為貪婪、無公義,kui個國家就tī主前721年被亞述帝國所滅,人民被販賣到國外去成做奴隸,受盡一切ê侮辱、藐視,甚到差不多帶來滅族ê危機。

重新查詢 專卷研經 彌迦書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net