約拿書 4章1節 到 4章11節   背景資料  上一筆
短短ê一本約拿書,重要ê經文kah信息就tī chit章。說明kui本聖經lóng teh述說上帝ê慈愛。Ná親像詩篇ê詩人tī詩歌中形容上帝ê慈愛是真感心ê:

「上主有憐憫,有恩典,bē 快受氣,koh 有豐盛ê 慈愛。祂bē 久長責備,mā bē 永遠khǹg 受氣。祂bē 照咱ê 罪過kā 咱處罰,mā bē 照咱ê 罪孽kā 咱報應。因為天離開地hiah-ni̍h koân,祂ê 慈愛對敬畏祂ê 人mā 是hiah 大!東離開西有gōa 遠,祂hō͘ 咱ê罪過離開咱mā是hiah遠!老父án 怎憐憫伊ê kiáⁿ 兒,上主憐憫敬畏祂ê 人mā 是án-ne!
因為祂知咱ê 體質,數念咱是土沙粉。(全民版)」(詩篇一○三:8—14)

類似án-ne teh形容上帝慈愛ê詩歌實在非常chē,chit種詩歌m̄-nā是詩篇chiah有,早tī出埃及入曠野,特別是tī以色列人民棄sak上帝,去拜金牛像ê時,上帝確實是bat受氣到極點,m̄-koh tòe後tī摩西帶領所有ê以色列人民向上帝認罪懺悔ê時,上帝隨時回應摩西ê懇求,赦免、憐憫以色列人民(參考出埃及記三十四:6—7)。

	約拿書mā是舊約聖經中teh論述上帝慈悲ê一本經冊,mā是tī當代充滿、瀰漫tio̍h一股上帝會嚴懲外邦人kah m̄信上帝ê人ê言論中,出現chit-ê本小小經冊,確實對當時tùi巴比倫回鄉後,極力推動「種族淨化運動」ê以色列社會帶來一股真特別ê氛圍。作者想beh呈現出來ê就是先知約拿心中ê意念,chit位冊中主角先知約拿,其實所代表ê就是以色列人民ê信仰心態。Chit章mā是約拿書中唯一個載上帝kah伊揀選ê奴僕先知約拿之間對話ê一章,其它三章都無。

第1節,「對tī chit件事」,就是teh指第三章10節所記載ê,上帝看tio̍h尼尼微城ê人「放棄了邪惡ê行為」,祂mā改變了心意,「無kā本來宣佈ê災難降kā in賜福」,先知約拿因此「真無歡喜,非常受氣」就是為tio̍h chit件事,理由就是上帝改變心意。

第2到3節,chit兩節講出先知約拿對上帝受氣ê原因,伊承認家己tī得tio̍h上帝呼召ê時,若是照上帝beh伊去傳達ê信息hō͘尼尼微城ê人民聽,而hit-ê城ê人民若因為án-ne而悔改歸向上帝,伊就已經預測到上帝會赦免、原諒hit-ê城ê人民,bē毀滅hit-ê城。因為án-ne伊chiah會逃走,拒絕上帝ê呼召。因為tī伊ê心內是尼尼微城ê人民會受tio̍h嚴厲ê懲罰,原因是hit-ê城做盡了「jōa-ni̍h-á邪惡」ê事,受tio̍h嚴厲懲罰chiah是所講公義ê上帝應該做ê事。Taⁿ先知約拿看tio̍h上帝發出了祂本來ê特性:「慈悲憐憫」、「不輕易受氣」、「滿有仁慈」。這mā是先知約拿心中siōng大矛盾ê所在,因為伊tī大魚ê腹肚中,無死去,深切感受tio̍h上帝ê憐憫、慈悲,救了伊,hō͘伊tī死亡ê邊緣中被拯救tńg來。M̄-koh伊卻無法度看見上帝kā chit種慈悲憐憫ê疼用tī尼尼微城居民身上。因為án-ne,伊對上帝講家己「死去比活teh佳哉」來抗議上帝chit種無私ê疼。Chit種用死來向上帝提出抗議ê先知,約拿並m̄是第一個,先知摩西就有過chit種呼求(參考民數記十一:14—15),先知以利亞mā是(參考參考列王記上十九:4),而先知耶利米則詛咒家己出世ê日子,伊認為家己出世ê日子是一個受災ê日子,甚至iáu詛咒hit位向in父親傳達伊出世信息ê人,講hit-ê人會「像被上主毀滅ê城」(參考耶利米書二十:14—18)。先知會án-ne求死,甚至認為死比活teh iáu koh khah好ê原因,是因為in teh傳上帝ê信息中,tú-tio̍h極大ê挫折感。

其實kui本聖經lóng teh述說上帝ê慈悲憐憫、滿有仁慈ê上帝,mā是一個不輕易受氣ê上帝。聖經中像約拿書第四章2節紹介上帝chit種特性ê經文真chē,親像:出埃及記第三十四章6節;民數記第十四章18節;尼希米書第九章17節;詩篇第八十六篇15節、第一○三篇8到9節、一四五篇8節;約珥書第二章13節等等等。

第4節,「你為甚麼án-ne受氣?」這是上帝teh回應先知約拿受氣ê疑問,上帝ê chit句問話,tú好顯示出先知約拿kah上帝之間有極大ê差別,ná親像頭前所講ê約拿容易受氣,而上帝則「不輕易受氣」。

第5節,當先知約拿看tio̍h上帝改變心意,決定不懲罰尼尼微城ê人民ê時,伊用「抗爭」ê方式,表達伊心中ê不滿,因為án-ne,伊採取到「城外去,tī城ê東邊坐落來」,並且「搭一個棚á」,beh看到底上帝毀不毀滅hit-ê城。

第6到7節,chit兩節充分顯示上帝ê奇妙作為,m̄是人ê能力ē-tàng阻擋,mā m̄是人ê智慧thang理解。作者用chit兩節提供一個重要ê信息—所有萬物lóng是上帝創造,chiah-ê受造物lóng順從上帝ê話語。相對ê,先知約拿並無聽從上帝ê話。

上帝「安排一叢蓖麻樹」生做快koh高,樹蔭koh chē。Chit種蓖麻樹ê學名叫「Qigajon」,tī伊拉克境內ê底格里斯河邊真chē,chit種樹成長真緊,長大大約有六到七尺高,葉á長大後kah-ná瓠葉仝款,因為án-ne,thang kā樹枝調彎攀tī棚架,án-ne成長出來了後,就thang成做真好ê遮陽樹。上帝既然ē-tàng命令蓖麻樹真緊之間成長起來,hō͘先知約拿感覺非常「涼爽」歡喜ê原因。M̄-koh伊卻無注意tio̍h,這是上帝奇妙ê作為。就ná同伊只傳講一工ê時間,就看tio̍h尼尼微城居民上自國王、下到家畜動物lóng悔改ê動人景象,伊mā無注意tio̍h仝款。

M̄-koh chit種涼爽只隔一個暗時而已,上帝koh隨時安排「一條蟲來咬chit叢蓖麻樹,樹就枯焦死了」。Chiah-ê lóng是瞬間內發生ê事,只有上帝奇妙ê作為chiah有辦法達成,m̄是一般人ê能力所及。

「hō͘伊感覺涼爽」,chit句話有kóa聖經版本翻譯做「消除伊ê煩惱」,á是「hō͘伊免受痛苦」。上帝tī先知約拿搭棚子ê時,mā知影伊會tú-tio̍h日曝ê苦惱,雖然伊堅持tī炎燒熱ê氣溫下坐tī棚子下腳曝日頭,m̄-koh上帝á是疼伊,用蓖麻樹ê樹蔭遮蓋伊,hō͘伊感覺爽快、涼爽。上帝並無因為先知約拿非常受氣,就跟tòe受氣,上帝á是用真溫柔ê方式kah伊對話。

Tùi第6到8節,作者用「上帝安排」、「上帝叫」等詞句當做主詞,表示kui個事件ê發生lóng是上帝teh主導號令。聖經講當上帝ê命令一下,tāi-chì就發生。Kui個宇宙萬物ê創造mā是án-ne,lóng是因為上帝ê命令而成。

第8節,「日頭出來以後」,上帝koh隨時「koh叫燒熱風tùi東方吹過來」。Mā因為炎燒熱ê陽光照射tī頭殼頂,koh加上燒熱ê東風一吹,he真正是難挨,致使先知約拿「teh要昏倒過去」,因為án-ne,先知約拿koh一pái「求死」,這mā是伊第二pái求死,第一pái是tī第一章12節,伊ài船員kā伊hiat入海裡,he是準備用死來拒絕上帝ê呼召。

Chit節mā是先知約拿第二pái明確表示「死去比活teh佳哉」,第一pái是為tio̍h上帝憐憫了尼尼微城ê人民(第3節),hō͘ hit-ê城原本會hō͘上帝毀滅ê,現在卻thang存活落去,伊認為上帝做siōng不應該ê事。Á這一pái則為tio̍h thang供伊遮蔭ê蓖麻樹死去hō͘伊因為日曝趕到痛苦有密切關係。這thang看tio̍h先知約拿心中確實有真大ê矛盾,伊一方面痛恨尼尼微城ê人得tio̍h上帝ê關懷、憐憫,而免遭毀滅ê運命,另外一方面卻為tio̍h一叢蓖麻樹遇tio̍h蟲咬而枯焦死,致使家己受tio̍h日頭曝kah燒熱風吹襲艱苦心而想求死。

	第9節,「你因為chit 叢篦麻受氣kám 合理?(全民版)」這是上帝回答先知約拿受氣所講ê話。上帝ê質疑地是有意思ê,因為chit叢蓖麻樹kah先知約拿並無甚麼特別關係,即使講有,mā只不過是一工ê時間而已,時間非常短促。

	先知約拿以非常肯定ê語句回答上帝ê問話,而且伊ê回答mā顯示出伊家己認為是理直氣壯,伊kā上帝講伊是「氣tio̍h-ài死去」。

第10到11節,chit兩節ē-sái講是上帝對先知約拿ê教示,mā等於是teh教示以色列人民仝款,因為in對外邦人ê態度,顯示出in狹ê心胸。上帝強調hit叢蓖麻樹並m̄是先知約拿有為它做過任何一件事,換句話講,先知約拿只有享受蓖麻樹之樹蔭帶來ê涼爽之樂,卻無為蓖麻樹做過任何栽種、灌ak hō͘伊生長ê工作,卻因為蓖麻樹lian去死去而發出不滿ê聲音,甚至iáu理直氣壯ê態度講家己受氣lóng是合理,tú好凸顯出先知約拿ê自私、無理。尼尼微城ê人民kah cheng-seⁿ對先知約拿來講,mā是án-ne,先知約拿是一再要求上帝一定tio̍h懲罰in,這tú好講出了先知約拿ê無知、愚戇。

特別tio̍h注意ê是第11節所提起ê「十二萬連左正手lóng分bē清楚ê人」,這是teh指兒童來講,因為in太年輕,是尚且分bē清楚是非、好bái ê細漢gín-á(參考申命記一:39)。Án-ne,若koh加上成人kah婦女,尼尼微城ê人口必定大大超過十二萬ê人數一到二倍ê chē,另外iáu有算不盡ê cheng-seⁿ。

    類似先知約拿chit種心態,tī每一個時代ê基督徒信仰態度中不時出現,mā會像先知約拿仝款,kā家己tùi民族、國家歷史中傳承落來ê價值、是非準則,用來回應上帝ê疼。咱mā會kā家己所無歡喜ê對象,mā要求上帝跟tòe咱無歡喜,甚至iáu會振振有詞地講上帝mā會像咱仝款無歡喜。親像咱看tio̍h今á日ê以色列人kah巴勒斯坦人之間ê衝突是án-ne;北愛niâ蘭ê英國移民kiáⁿ孫kah愛niâ蘭人kiáⁿ孫之間ê衝突mā是án-ne,類似chit種例從來m̄-bat間斷過,mā因為án-ne,有真chē看起來原本是單純ê種族之間ê衝突,並無因宗教信仰ê融入而減輕á是降低,顛倒地,卻因為家己信仰上錯誤ê認知而kā上帝giú來tī chit種族衝突中,而族群之間原本已經有ê緊張koh khah惡化、無法度相容,m̄-nā無幫助信仰成長,iáu因為án-ne hō͘信仰moa了chiok厚ê政治色彩,強迫上帝選邊khiā,這是非常悲哀ê事。重新查詢 專卷研經 約拿書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net