約珥書 3章1節 到 3章21節   背景資料  上一筆
當先知約珥呼籲伊ê同胞一定會確實悔改,來期待上帝ē-tàng赦免、赦免ê時,伊真清楚指出,上帝並無ài祂子民ê悔改只是外表上做做款式,卻是ài in真實地tùi心內ê悔改做起,這就ná親像teh拆裂心肝仝款(中文和合本用「beh拆裂心腸」,台語漢字本用「拆裂lín ê心」)。這kah大衛王犯罪了後懺悔ê時所講ê意思仝款;伊講:「上帝ah,祢所意愛ê祭就是憂傷ê心;憂傷痛悔ê 心,祢bē 看輕。(全民版)」(詩篇五十一:17)tī先知以賽亞講有chit種心境者,上帝一定會hō͘ chit種人重新得tio̍h性命ê「希望」(參考以賽亞書五十七:15)。

先知約珥ê呼籲了後,以色列人民確實有真具體ê回應,因為án-ne,先知約珥就傳出了上帝hō͘以色列人民非常美好ê信息做回應,chit-ê信息是上帝ê拯救kah憐憫。Tùi第二章18節開始直到第三章最後,lóng是án-ne ê信息。

悔改ê意義,就是kā罪惡改變成做良善,chit種人會得tio̍h上帝ê歡喜kah接納,chit點mā ē-sái講是kui本聖經ê中心主題。以色列人民必定是tī聽tio̍h先知約珥ê呼籲了後,有明確ê改變,chiah會hō͘上帝生出憐憫ê心,決定beh改變祂本來beh毀滅以色列ê計畫,換做賜福、赦免、憐憫,並且繼續接納以色列人民為祂ê子民,祂是以色列人民ê上帝。

第1節,chia開始就提起「上主ê日子」。Chit-ê詞句一再出現(參考一:15、二章:1、11、29、三:1、14、18),ē-tàng看出先知約珥對「上帝ê日子」chit-ê信息ê看重。通常tī先知文獻中,chit-ê詞句lóng是teh指上帝ê審判來臨之日,同時mā thang講是teh指上帝拯救、憐憫ê時刻。Tī先知約珥ê信息中mā是án-ne;伊tī第一章到二章17節chìn前,談起「上帝ê日子」,所beh表達ê信息lóng是kah上帝懲罰ê時刻來臨有關。Á tùi第二章18節了後到第三章結束,「上帝ê日子」lóng是kah上帝拯救ê恩典來臨有密切關係。

Chit節講上帝「beh hō͘猶大kah耶路撒冷重新繁榮起來」,chit句話thang對照第二章23節所提起「錫安ê人民,tio̍h歡樂」chit句話。「繁榮起來」有一個重要ê意義,就是有豐富ê性命力。Chit種性命力bē因為tú-tio̍h困境就埋怨、kiu-kiu,á是妥協,卻是會想beh盡一切辦法好好á生存落去,因為確信上帝必定會同在,mā會適ê時伸出援手救助。

第2到6節,chit節提起「審判谷」,意思是teh指「耶和華ê審判」。M̄-koh現今已經無法度確定這地點是tī tó位,m̄-koh真可能是teh指耶路撒冷城外南邊ê「欣嫩子谷」,chit-ê地mā是當時執行死刑á是傾倒垃圾ê所在。

為甚麼上帝beh集合萬國到chit-ê所在來?原因如下:

一是in侵佔了以色列土地,逼kah人民四散到外國去避難(第2節)。Chit款tāi-chì發生tī主前第八世紀ê亞述帝國,以及第六世紀巴比倫帝國,以及以後ê各種帝國,包括tī希臘帝國時代lóng是。

二是kā俘虜來ê以色列人民送到奴隸市場去販賣,á是分配到王公貴族ê府中去做奴隸,而koh khah嚴重ê是kā兒童—無論男女,lóng當做換取娛樂ê「商品」般販賣、兌換(第3節)。

三是掠奪了耶路撒冷聖殿內敬拜用ê聖器,並且kā chiah-ê敬拜上帝用ê聖器,the̍h去khǹg tī in廟裡供奉偶像神明,這是對上帝極大ê侮辱(第5節)。先知何西阿mā bat án-ne指控過in(參考何西阿書二:8)。

四是kā以色列人民販賣hō͘希臘人(第6節)。

先知約珥講述chiah-ê用意,就是tī說明上帝對chiah-ê嚴重ê錯誤行為lóng記載kah非常清楚,一點mā無容允有狡辯、逃避ê機會。這mā是teh顯明上帝公義審判ê特色。

注意第6節mā是tī前面提過ê,因為chia有談起希臘人ê問題,因為án-ne,有學者認為先知約珥ê時代應該是tī主前第三、四世紀時代。

第7節,chit節講上帝kā採取chit種報復ê方式,就是以chiah-ê大帝國對待上帝子民ê方法來對付in。這mā是一般所講ê「報應」。

第8節,先知約珥講上帝ê報復,就是hō͘ chiah-ê習慣海洋生活人,變成被賣者,in會hō͘賣hō͘ tī沙漠中遊行各地經商ê阿拉伯人(示巴族),án-ne,in ná親像以色列人民被綁tio̍h送上船賣去遠方仝款,現在換做in家己hō͘人綁tio̍h,被駱駝商隊ê人拖tio̍h,行過各地ê沙漠,仝款m̄知會hō͘賣到何方去做奴隸。

示巴人,這是阿拉伯人ê一支,聖經時代in tī商業上非常活躍。

Tùi第9節開始到最後,是先知約珥kah上帝之間交hō͘講話ê記錄。

    第9到10節,chit兩節是上帝ài先知約珥公開宣告,講上帝beh出征了,chiah-ê hō͘上帝點名ê國家好好á準備來對敵上帝pah。第10節提起上帝發起ê戰爭,tú好kah先知彌迦所講ê,以後be7 koh有相戰完全無仝(參考彌迦書四:3—4);先知約珥是講beh chiah-ê對敵上帝ê國家、族群起來整軍備戰,上帝就beh派出祂ê軍隊來攻打in à。

第11到12節,chit兩節看起來ná親像天頂ê天軍beh kah地上ê聯軍開始phah起來仝款。先知約珥一方面tio̍h以色列四周圍ê國家、民族lóng集合到「審判谷」來聚集,另外一方面,伊mā祈禱上帝差遣天軍降臨來kah chiah-ê國家相戰。其實,先知約珥chit段話已經講出一個重要ê信息:

chiah-ê列強國家並無悔改,若無,in一聽講先知約珥ài in到上帝審判ê所在去,就會知影he是懲罰時刻來臨à,聰明ê人會馬上悔改歸向上帝,來期待得tio̍h上帝ê赦免kah憐憫。

第12節下半句ê「上主beh tī hia開庭」進行審判ê工作,這mā表示上帝ê軍隊已經戰贏chiah-ê驕傲國家ê軍隊,chiah會開庭審判chiah-ê現代人所講ê「戰犯」。

第13節,chia用作穡人teh收割ê情景來形容上帝審判ê款,這ná親像tī第一章kah第二章所描述ê,上帝差遣草蜢過境仝款,摧毀了所有ê農作物仝款。現在上帝ê審判ná親像作穡人the̍h鐮刀teh收割成熟ê粟á仝款,雙手收割ê動作非常俐落,hit種輕快有力,而且收得非常清氣。同時mā用葡萄收成了後,送入去壓酒池去壓汁、kek酒。Chia用「滿溢出來」,表示葡萄豐收。先知約珥用chit種句話teh描述上帝ê軍隊確實是大獲勝利。而且上帝是用非常嚴厲ê方式審判hiah-ê邪惡者,先知約珥形容上帝ê審判ná親像榨壓葡萄ê方式,bē漏掉任何一粒葡萄般ê來審判chiah-ê邪惡者。

第14節「成千上萬」,這表示聚集ê人數相當chē ê意思。

第15節,這是常看tio̍h ê句話,lóng是用來形容末日來臨ê景象,像第二章10節、31節等等,表示情況是已經到à非常嚴重ê程度à。

第16節,chit節tú好講出「上帝ê日子」另外一個意義就是以色列人民得拯救ê日子,hiah-ê邪惡ê國家、族群受審判ê時刻。現在上帝beh tùi耶路撒冷發出非常忿怒ê「怒吼」聲音。上帝怒吼ê聲音足以hō͘「天地lóng顫抖」,而且聲音之大ná親像出埃及記ê作者用「雷轟」聲音來表示上帝ê出現(參考出埃及記十九:16—19,詩篇七十七:17—19,以賽亞書廿九:6)。「雷轟」表示表示上帝ê忿怒,beh懲罰背逆ê子民kah邪惡ê國家、民族,mā teh表示上帝beh來拯救祂ê子民脫離敵人ê手。

第17節,「你就知影我是上主」,chit句話不時出現tī上帝施行神跡奇事,彰顯祂奇妙ê作為了後。值得注意ê是:當上帝彰顯祂ê神跡奇事異能ê時,有兩個情況ē-tàng看出來,一是上帝施行大能ê手拯救祂ê子民脫離苦難。其二是上帝出手重重地懲罰對敵祂ê人。Koh講,chit節koh一pái強化耶路撒冷城ê重要性,認為he是上帝khiā起ê所在,上帝必定會為tio̍h祂ê榮耀而保護它,hō͘ hit-ê城永遠屹立不搖。Tī以色列人民ê認知中,耶路撒冷城就是「上帝ê城」(參考詩篇四十六:、四十八:1)。In甚至稱耶路撒冷城為「聖城」(參考以賽亞書四十八:2、五十二:1)。

第18節,chit節回應第17節所講ê耶路撒冷城乃是上帝之城ê意義。先知約珥teh描述一個美麗景象:只要有上帝同在ê所在,就ná親像是伊甸園仝款ê美麗,hō͘人看了lóng會垂涎(參考創世記三:8—14)。

Chit節講「有一條泉水beh tùi上主ê聖殿流出來」,chit句話thang參考以西結書第四十七章1節。「泉水」,這是teh代表永恆性命ê記號,hō͘人永遠ê性命bē飢渴。

第19到20節,上帝beh懲罰ê對象m̄-nā是「埃及」、「以東」而已,mā包括第4節提起ê泰爾、西頓、非利士等等chiah-ê國家、族群,上帝一定會懲罰chiah-ê欺壓別人ê國家。這mā是tī第7節所講ê,上帝beh照in對待別人ê方式,反tńg來對待in。這就是俗語所講ê:「以其人ê道iáu治其人ê身。」

第21節,相對tī第20節所描述ê,耶路撒冷kā成做一個繁榮ê城市,因為有上帝ê慈愛teh照顧tio̍h hit-ê城。Chit種「人煙稠密」,tú好kah主前586年被巴比倫帝國摧毀了後,hit-ê城幾呈廢墟ê狀態,完全顛倒。Tī上帝賜福之下,hit-ê城kā成做一個人人歡喜khiā起ê城市。


重新查詢 專卷研經 約珥書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net