約伯記 39章1節 到 39章30節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi三十八章39節開始,一直到第三十九章30節止,lóng是用動物為例,表明連地上ê動物,kah空中ê飛鳥mā lóng thang做上帝ê見證者。

Chit章連續用野山羊、野鹿、野驢á、野牛、鴕鳥、馬、la̍h-hio̍h kah兀鷹等chit幾種動物作例,上帝問約伯對chiah-ê動物知影jōa-chē?值得注意ê,chia lóng是用「野生」ê動物代表,thang看出作者刻意區別kah kah家畜無仝。Chiah-ê野性甚強ê動物,並無適合kah人做伙,只有ē-tàng tī曠野地chhōa過遊蕩ê生活。雖然無人飼養,in卻也ē-tàng不斷來繁殖落去,因為有上帝親自飼養、看顧in。

第1到4節,以「野山羊」kah「野鹿」為例。Chia所提起ê「野山羊」、「野鹿」lóng是群居tī高山頂(參考詩篇一○四:18a),生性膽小。M̄-koh in卻ē-tàng tī無人看顧、飼養kah教導ê狀況下,「tī荒野漸漸壯大」並且順利繁衍下一代。Á生產ê時,mā會bih起來tī隱密ê所在,來預防其他野獸來攻擊,而且ē-tàng kā in ê子女撫育長大。作者講上帝問約伯:「懷胎jōa久」、「甚麼時chūn生產」、「幾ê時khū落去」、「Kā幼兒生落來」等等chiah-ê問題,其實這lóng tī說明性命ê「時間」,並m̄是人決定ê,性命ê時間lóng tī上帝ê手中,ná親像人懷胎生育,時間mā是掌握tī上帝手中。其實,上帝是teh問:約伯既然連in怎樣生育下一代lóng m̄知,án怎會知影tī野外有jōa-chē野山羊kah野鹿?簡單來講,人所知影ê實在是少kah會驚人。

    第5到8節,chit段是提出「野驢á」。野驢á,這是teh指無法度用來幫助人工作ê驢á,因為牠bē聽人吹哨ê聲音,因為án-ne無受人ê約束kah管轄,是自由自在ê、奔放ê動物。In卻tī土地貧瘠ê地區,所謂寸草不生之地(參考耶利米書十七:6),生存環境非常惡質,野驢á卻thang tī「山野」chhōe-tio̍h「青綠ê食料」而生存落去。

第9到12節,chit段以「野牛」作例問約伯。野牛kah厝內飼養ê厝牛無仝款,in力大無比卻bē為人耕田、拉車,mā bē替人分擔勞力ê工作。因為án-ne,thang過自由自在ê生活。人雖然知影牠真有氣力,m̄-koh卻無法度駕馭in。Á上帝卻ē-tàng飼養in,並且hō͘ in成群結隊地同齊生活。

第13到18節,chit段經文是用「鴕鳥」來譬喻。一般人常用「鴕鳥」來譬喻想逃避現實ê人。Chit種鳥雖然ē-tàng「鼓翼振翅」,m̄-koh卻bē飛,in歡喜khiā起tī荒野之地(參考以賽亞書十三:21)。In「下蛋tī土腳」,m̄-koh奇怪ê是in並無孵卵,ē-sái講是卻知影tio̍h利用「土地燒熱氣」來孵卵。因為in知影地下腳有「燒熱氣」。In ē-tàng繼續不斷來繁衍落去,主要就是因為有上帝teh照顧in。Tī人看起來不怎樣樣ê動物,m̄-koh tī上帝ê創造中,mā有牠ê生存本ē-tàng。這就是上帝創造ê奧秘,m̄-koh人所知影ê卻是少kah會驚人。

第19到25節,chit段是用「馬」為例。Chit段描述ê馬是戰馬。Chit種馬看起來真雄武、健壯。用chit種馬來當譬喻,mā是chit章中唯一提起hō͘人飼養ê動物,其他ê動物lóng m̄是人類所飼養ê。

Chit種「健壯」ê馬,以前lóng是相戰ê時所騎乘,後來mā變成競技場上poa̍h-ki?u ê標ê動物。Chit種戰馬奔騰起來姿態雄壯,人看起來就會心生驚惶。Tī戰場上,好ê戰馬並無會驚惶危險,只要騎師下命令,牠就會衝鋒陷陣全力奔走。即使tī戰場上廝刣ê聲音響亮,看見敵方ê軍兵之「刀劍」,mā「無法度hō͘ in退卻」。相對ê,chit時人往往會因為án-ne而聽無看tio̍h號令,m̄-koh戰馬卻清楚知影牠ê主人所下ê命令。而且真正「戰馬」並無驚惶敵方人chē勢眾,顛倒,in會因為真chē同類出現,而koh khah顯得「震顫激動」,會為主人勇往「向前奔馳」迎戰敵軍。

這說明上帝用戰馬來kah人相對照,人類只知影怎樣驅使戰馬往戰場奔馳賣命,卻m̄知牠為甚麼不驚惶死亡?上帝想beh問約伯,伊知影chiah-ê原因mah?

第26到30節,chit段提起ê是「la̍h-hio̍h」kah「兀鷹」,這是所有飛禽中間siōng聰明mā是siōng厲害ê鳥類。In極快ê飛行速度,大大超過人所ē-tàng想像ê。In會照季節變化而南飛。為甚麼chit種鷹鳥會知影tang時需要遷徙?只要時間一到,in會koh tńg去原居地?無任何人有能力thang教導鷹鳥tang時遷徙,其實,chiah-ê lóng是上帝奇妙ê創造。

「兀鷹」,這是比「la̍h-hio̍h」體型khah大ê鳥。In通常做巢tī高山峻嶺ê峭壁頂,一般人根本無法度攀上該處奪取窩裡ê蛋á是雛鳥。因為án-ne,雛鳥tī chit種地方生長非常安全。母鳥會tùi高山頂清楚俯視地上活動ê小型動物,然後俯衝而下捕食。M̄-koh牠chit種能力,卻m̄是人教導出來ê。「有屍首ê所在鷹鳥結集,雛鳥mā來吸血。」這是一句俚語,「屍首」是代表「記號」。上帝問約伯:祂所創造ê每仝款物件,lóng有智慧tī內面,hō͘ chiah-ê動物行獸,ē-tàng tī各種無仝ê環境下生活落去,而且ē-tàng延續下一代ê性命,這是jōa-ni̍h-á奇妙ê創造ah!而約伯對chiah-ê koh認bat jōa-chē?

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net