約伯記 19章1節 到 19章29節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是約伯回答書亞人比勒達所講ê話。比較特別ê是tī chit章中,約伯回答ê時,採用「Lín」chit種複數代名詞,表示約伯m̄-nā是teh回答比勒達,mā同時是回應以利法、比勒達kah瑣法等三位朋友頭前ê話。Chit章thang分做三個部分來看:其一是第1到6節,約伯teh控訴伊ê chiah-ê朋友對伊並無同情心,只是加添了伊ê苦難而已。其二是tùi第7到22節,約伯koh一pái對家己性命處境做描述,伊iáu是堅信家己之所以受苦,乃是因為上帝出手打擊伊ê緣故。三是tùi第23到29節,約伯koh一pái轉tńg來對眾朋友抗辯,伊希望chiah-ê朋友ē-tàng了解伊ê處境,伊深信有一工,伊ê冤屈lóng會全部洗清。

Chit章mā ē-sái講是約伯談話中siōng精彩ê一篇,特別是tī第25到26節中,伊強調上帝並無棄sak伊,而且一定會替伊伸冤,伊深信家己結局ē-tàng面對上帝,即使是kui身軀傷痕、落魄到眾親朋好友無願意用正眼瞧伊,伊iáu是相信上帝會知影伊就是約伯。果然,tī第四十二章5節,約伯講伊「親目」看tio̍h上帝,tú好回應了chia所提起ê。

    第1到6節,ná親像頭前已經提起,約伯tī chit章用「Lín」這複數代名詞,表示約伯回應ê對象不止比勒達,iáu包括以利法kah瑣法。約伯講in只是嘮叨個無停,內容無甚麼意義thang講。約伯會án-ne認為,是因為in chiah-ê眾朋友一直無停勸伊tio̍h承認家己得罪上帝,所以chiah會帶來án-ne大ê災難。Tī第3節ê「無停」,tī希伯來原文是用「十pái」,意思是teh指「次數頻繁」。Tī約伯ê看法裡,伊認為朋友ê職責,對已經落難ê人應該tio̍h同情,無應該一再指責加添伊ê痛苦chiah-tio̍h。伊講「縱然我m̄-tio̍h去」,而受上帝嚴厲ê懲罰,作為朋友,mā應該hō͘ in同情chiah-tio̍h。

伊講家己所犯ê「錯誤家己承當」,mā m̄免伊ê chiah-ê朋友tī伊苦難中koh對伊講了一大堆譴責ê話語。約伯頭前bat真清楚指出,chiah-ê朋友並無比伊好jōa-chē(參考十二:3、十三:2)。伊甚至講過,若是上帝詳細審察in chiah-ê朋友,mā會chhōe出真chē問題來(參考十三:9—10)。chit-má約伯講伊chiah-ê朋友「自認為」比約伯iáu koh khah「良善」,其實比起約伯in mā好bēgōa chē。Á siōng hō͘約伯感覺艱苦心ê,to̍h是 tī伊患難ê時,in無安慰伊,反tńg用伊tú-tio̍h ê患難當做「犯罪ê證據」,強迫伊認罪。伊質疑地chiah-ê朋友,怎樣看bē出「這是上帝ê作為」。原因是約伯iáu-koh強調伊身上ê苦難,絕對kah上帝有密切關係。伊講上帝設下「羅網來圍困」伊,chiah hō͘伊陷入chit種苦難中。Chia ê「羅網」mā是引用比勒達tī第十八章8到12節所講ê「kho͘-á套」、「纏tiâu」、「擒獲」、「打擊」、「緊kah」、「陷阱」等,chiah-ê名詞lóng kah「羅網」有仝款ê意思。

第7到12節,chit段經文是約伯對自我性命ê描述,mā是koh一pái向上帝ê控訴。伊khah強調一個重點:是上帝出手打擊伊,kā伊當做仇敵看待,chiah hō͘伊受tio̍h án-ne重大ê苦難。並m̄是因為伊有犯甚麼罪,需要承受án-ne大ê責罰。伊認為若是上帝是「公正」á是「公義」,就m̄-thang攔阻伊ê申訴chiah-tio̍h。因為伊不斷呼喊上帝,卻得bē-tio̍h祂任何ê回應。約伯認為這是因為上帝是故意beh打擊伊,kā伊當做仇敵看待,chiah會hō͘伊遇tio̍h hiah-ni̍h大ê災難,上帝會án-ne做,就是為tio̍h beh消滅伊。M̄-koh問題是:上帝為甚麼beh消滅伊?Chit點約伯tùi頭到尾都無說明,這mā是伊ê朋友認為必定是約伯有犯嚴重ê罪過所致,而約伯則極力否認chit-ê tāi-chì。

原本約伯tī鄉里之間是有真好ê名聲(參考一:1)。Taⁿ上帝hō͘約伯遇tio̍h hiah-ni̍h大ê災難,hō͘ hiah-ê原本kah-ná是「正直」ê親友mā對伊會失去信心(參考十七:8),並且誤會了伊,hō͘伊原本ê美好形像受損。伊講家己所承受tio̍h ê是「tùi四面八方攻擊」,而且是beh「連根拔除」伊,甚至是連延續後代ê性命之路mā被阻斷,是真嚴重ê懲罰。伊一再講上帝kā伊當做「仇敵」,(參考十三:24)。因為約伯án-ne認為,因為án-ne,伊認為家己所受tio̍h ê苦難,就是上帝「差派軍隊攻擊」伊,致使伊受tio̍h hiah-ni̍h大ê災難。

第13到14節,伊講過去「厝裡人」kah「親人」,不時會有來往,m̄-koh chit-má卻完全變了樣,m̄-nā看見伊tú-tio̍h災難後,就「離開」了伊,並且iáu故意kā伊當做m̄-bat ê對象,ná親像「路人」一般。Tùi án-ne無koh繼續來往,ná親像kā伊「bē記得」了仝款。

第15到16節,koh khah嚴重ê是連伊接待過ê賓客,以及tī in-tau服侍過ê奴僕,lóng故意忽視伊,án-ne就koh-khah免講買命令奴僕來服侍伊à。

第17到20節,Tī chit段經文中,伊一一指出身邊ê親人離伊而去。伊講家己ê「bó͘無法度忍受我ê活氣」,這mā表示因伊ê苦難hō͘ in ê婚姻mā產生危機。續落來伊講家己「親族」,這原文是teh指「懷胎生ê kiáⁿ」,意思是teh指約伯家己ê kiáⁿ,mā「無願意行近」伊,原因是可能眾細kiáⁿ看見伊ê慘狀mā恐驚受tio̍h連累。(請注意:tī第一章已經清楚記載約伯ê kiáⁿ已經全部死去了,因為án-ne《現代中文》譯本修訂版採用「親族」。)Tī一般人ê經驗中,雖然所有ê親人朋友、lóng棄sak了,只有bó͘-kiáⁿ應該iáu是專心信任家己ê丈夫、老父chiah-tio̍h,m̄-koh約伯ê境遇真慘,連伊ê bó͘、kiáⁿ lóng m̄信任伊,mā無願意kah伊做伙。Chit種境況中ê性命ná親像掉到谷底,因為連m̄-bat事ê「兒童」lóng會嘲弄、「侮辱」約伯,認為伊án-ne落魄就算戲弄伊mā無妨。約伯koh一pái提起伊目前只chhun「皮包骨」(參考十六:8),以及「做一睏息」而已(參考七:7),chiah-ê話lóng是teh表示性命teh beh結束。Chia ê「做一睏息」,iáu有另外一個意思,是teh指「一無所有」。這說明約伯目前ê景況,非常悽慘。

第21到22節,chit兩節mā是teh強化第2節所講ê,chiah-ê朋友m̄-nā無帶hō͘約伯安慰,反tńg hō͘約伯感覺in是teh折磨、侮辱伊。Chit兩節mā kah第28到29節相對應;tī chia約伯指控chit三位朋友並無盡朋友ê責任。Á tī第28到29節,伊警告chiah-ê朋友,有一工in會kah伊仝款tú-tio̍h到上帝嚴厲ê懲罰,意思就是ài in m̄-thang自認為是kah上帝khiā tī仝一個邊。 
第23到27節,chit段經文ē-sái講是約伯記中被公認siōng-kài有名ê一段詩歌。Tī chit段詩歌中,充分表現出約伯m̄-nā對家己ê處境非常清楚,mā對家己kah上帝之間ê關係非常了解。伊堅定表明伊會「親目看見上帝」,這thang說明一個非常重要ê信仰理念:每一個人lóng一定tio̍h清楚家己kah上帝ê關係,卻m̄是由別人來判斷á是決定。別人講咱無法度得救,無一定就是án-ne;相對ê,別人講咱ē-tàng得救,mā無一定真會達tio̍h願望。因為無人ē-tàng取代上帝,只有上帝chiah是咱性命ê主kah審判者(參考路加福音十二:4—5)。人kah上帝之間ê關係án怎,家己siōng清楚,若是iáu需要別人來斷定,hit種ê信仰m̄是真正屬tī家己ê,卻是別人ê,因為信仰乃是個人心內ê性命告白。約伯ê願望,是希望有人會kā伊講ê話lóng「記錄」落來。伊會án-ne講,是因為伊對chiah-ê身邊應該是siōng忠實ê朋友非常失望,因為án-ne,約伯希望記錄落來所有ê話,好「hō͘後代來論斷伊ê是非」。

第25節是非常重要ê一節經文。Chia所指ê「維護者」是teh指甚麼人?原文用「goel」,指ê範圍真廣,有兩種無仝ê意思:(a)thang指siōng親近ê親屬。(b)有義務替親近ê人ê訴訟案件辯護者。Tùi chia mā thang看tio̍h約伯並m̄是對上帝完全失望,伊iáu-koh相信真實ê上帝必定會恢復伊ê清白。伊bat kúi-nā pái表明希望chit位「中保」出現替伊講話(參考十六:19、十七:3)。伊tī極大ê失望中,伊想tio̍h唯一可靠ê,猶原是上帝,別無他人。第26到27節伊bat提起過家己ê身軀被蛆蟲所侵入,而chia伊講家己是「被疾病侵蝕」,伊講即使是án-ne,伊iáu是beh「親目」看見上帝,伊深信上帝一定會認出伊來。因為上帝對伊「並無生份」,伊是有chit種信心。

第28到29節,chit兩節kah頭前第21到22節相對應;第21到22節,約伯用懇求ê語句要求chiah-ê朋友饒了伊,chit-má這第28到29兩節則用嚴厲ê語句警告in chiah-ê朋友,beh hō͘ in知影別認為in是kah上帝khiā做伙ê,in並無一定真正認bat上帝,因為in chit-má對伊苦難ê境遇並無同情,甚至iáu成做加害者。公義ê上帝必定會懲罰chiah-ê朋友,同時mā必定會iáu伊清白,而hit時chūn,tú好mā是chiah-ê朋友遇難ê時chūn。約伯強調只有上帝ê審判chiah是正確ê。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net