耶利米書 48章26節 到 48章47節   背景資料  上一筆  下一筆
第26到39節ê經文kah以賽亞書第十五到十六章,二者ê類似ê所在真chē,主要內容是teh說明摩押會hō͘上帝懲罰,是因為伊真驕傲、狂妄。Tī第26節、29節、30節等等一再提起伊ê傲慢態度。

Chit段經文mā描述摩押tī巴比倫帝國攻擊之下,人民四界逃亡竄流ê情形,m̄-koh無論in怎樣逃,lóng無法度逃得了。Ē-sái講是上帝有恩典,無hō͘摩押完全毀滅,會hō͘摩押人得tio̍h重整家園ê機會。

第26到27節,上帝對祂揀選ê奴僕巴比倫帝國(參考廿五:9)下命令,beh hō͘像「lim醉」了人仝款,然後beh hō͘伊tī家己「吐出來ê物件」上「phah滾」,hō͘摩押人成做被嘲(sau)笑ê對象,ná親像過去in teh「嘲(sau)笑以色列」人民仝款,hō͘ in以後提起chit段往事,lóng會感覺家己ná親像被「掠tio̍h ê強盜」,只有ē-tàng見笑「搖頭」。

第28節,「像粉鳥tī峽谷中做巢」,chit句話thang參考詩篇第五十五篇6到8節,表明若是知影上帝已經非常忿怒,in就beh趕緊改變築窩ê方式。

第29到30節,chit兩節thang參考西番雅書第二章8到10節。Chit節真清楚說明上帝beh嚴厲懲罰摩押人ê因,就是in「傲慢」、「驕傲」、「狂妄自大,自認為了不起」。M̄-koh上帝非常清楚,摩押「所誇耀ê lóng是虛妄,所做ê事都無根」,只是虛有其表而已。

第31到33節,chit段經文kah第11到12節相對應;tī第11到12節中提起有關葡萄酒香,以及酒瓶後來被摔碎ê情形。Á tī第32到33節則談起葡萄樹本來是生長kah真美壯,m̄-koh chit-má被摧毀了,m̄-nā夏季ê果子無了,連葡萄酒ê酒池mā釀bē出酒來。

Chit段經文mā提出kúi-nā個城市ê名,lóng是屬tī呂便kah迦得ê區域,tī約旦河東岸(參考約書亞記十三:15—28)。

「吉珥‧哈列設」,這是古摩押ê首都,以出產葡萄出名,特別是hit-ê城ê葡萄餅koh khah是遠近出名。Chit-ê「哈列設」ê字意有含「phah碎陶器ê碎片」,因為án-ne,「吉珥‧哈列設」ê意思,就是「成做碎片ê城市」。

「西比瑪」,可能tī希實本以西大約五公里遠ê所在。Chit-ê城mā是用盛產葡萄kah夏季果子出名。Chia講上帝毀滅ê方式,就是kā chiah-ê lóng摧毀。

「雅謝」,這是tī死海ê北pêng,有可能就是今á日ê「雅紀爾」(Jazzir)城。Chia mā kah「西比瑪」仝款,lóng是盛產葡萄kah夏季果子。

上帝beh為頂面所講chiah-ê城市「哀哭」,表示過去因為盛產葡萄所帶來安穩之經濟繁榮ê生活,taⁿ已因戰亂甚至國家滅亡來致使葡萄園無人整理而荒廢,當然就koh khah án怎都無好收成thang講,放目chiu看去是一片死寂ê景象,過去用來誇耀ê,taⁿ lóng變成一片空白。無任何「歡樂ê聲音」出現,因為無任何葡萄生產,mā就「無koh有人榨酒歡呼了」,因為chiah-ê城市lóng荒廢了。

第34節,chit節kah以賽亞書第十五章4到6節仝款。

「希實本」,這是設tī死海北部東邊約三十公里ê所在,tī以色列iáu未佔領chit所在chìn前,是亞摩利王西宏ê首都。

「以利亞利」,tī希實本以北約兩公里ê所在,因為是隔壁做伙,每pái提起希實本,mā時常會連帶講tio̍h以利亞利。

「雅雜」,tī希實本西南方約三十二公里ê所在。

「瑣珥」,是靠近死海ê南端。羅得逃難ê時,bat tī chia閃過所多瑪城被毀滅ê厄運(參考創世記十九:23、30)。

「何羅念」、「伊基拉」、「施利施亞」等等chiah-ê城市,正確地點lóng已經無清楚。

「寧林」,是tī死海南端約十六公里ê所在。

以上chiah-ê後來lóng是屬tī摩押ê城鎮,m̄-koh卻tī巴比倫軍隊蹂躪之下,四界聽tio̍h「哭」、「哀號」,以及tī傷痛中ê haiⁿ-haiⁿ叫聲音。Siōng悽慘ê莫過tī原本用來灌ak ê溪水乾涸了,這是因為戰爭ê緣故,敵人阻塞河道,破壞了水源。

第35節,過去in認為偉大ê神明基抹,mā因為敵人入侵、蹂躪ê緣故,摩押人對神明基抹會失去信心(參考第13節),á是講神明被敵人hō͘擄行,mā無法度koh再像過去仝款向神明「獻燒化祭」了。

第36到39節,chit節thang參考以賽亞書第十一章16節,耶利米書第十六章6節、第廿二章28節。

上帝講beh替摩押人kah in首都ê人民「悲傷」、「輓歌」,因為戰敗ê結果是過去「所有ê一切lóng完了」,taⁿ lóng已經成做過去。Chia描述摩押人為tio̍h beh表示心中ê哀傷,in「剃光頭毛,剪掉鬍鬚」、「割傷tio̍h家己ê手,穿麻衣」等等,chiah-ê lóng是古早時以色列人民用來表示極大哀傷ê方式。當時巴勒斯坦地區ê人,認為留長髮、長鬍鬚,是teh表示一種社會力量kah地位。對一個人侮辱ê方式,就是kā伊ê頭毛á是鬍鬚剪掉(參考撒母耳記下十:4—5),chit種人會感覺見笑,嚴重ê話會自刣來死。Á「割傷tio̍h家己ê手」,mā是巴勒斯坦地區ê人用來表示哀傷ê一種方式,摩西律法中嚴厲禁止以色列人民學習chit種方式(參考利未記十九:28)。M̄-nā án-ne,tī摩押境內是四界lóng thang聽tio̍h「哀慟ê聲音」,原因kah上帝出手懲罰有關,無人敢伸手救助。帶hō͘摩押ê就是「侮辱」,被鄰國族群「嘲(sau)笑」而已。

第40到46節,chit段經文lóng teh描述上帝用巴比倫軍隊來懲罰摩押,hō͘巴比倫軍隊有ná親像「la̍h-hio̍h」凶猛,連想beh預防mā困難。因為巴比倫ê攻擊ná親像「猝然衝落來」ê la̍h-hio̍h,hō͘摩押無法度遁逃。Á這只有一個原因,就是伊「自大」、驕傲所帶來ê結果,m̄相信上帝會伸手打擊它。Á chit種打擊ê痛苦,就ná「像陣痛ê產婦仝款」。無論摩押人想ài怎樣逃避,lóng無法度躲得掉上帝「已經定下懲罰摩押ê時日」。雖然摩押人bat想beh走chhōe「希實本」hō͘ in「保護」,m̄-koh in會發見chit-ê城早已經「成火灰」。Mā tùi chia看見巴比倫軍隊所過ê城鎮,lóng是放火燒毀,人民無法度chhōe-tio̍h安居保身ê所在,m̄-nā是摩押人民受tio̍h嚴厲ê懲罰,連in守護神「基抹」mā難逃被燒毀,甚至連「in ê子女lóng受掠去了」。

第47節,這是真重要ê一節,講「kā有一工」上帝beh koh一pái「hō͘摩押重整家園」,表示上帝tī懲罰ê背後,lóng是帶有憐憫kah恩典。Ná親像tī懲罰埃及仝款,mā是hō͘它有復原ê機會(參考耶利米書四十六:26)。M̄-koh卻無hō͘非利士人得tio̍h仝款ê恩典。

重新查詢 專卷研經 耶利米書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net