耶利米書 18章1節 到 18章17節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi chit章開始到第二十章,這三章lóng是kah猶大亡國後,猶大人民被俘虜去巴比倫做奴隸有關。時間是tī主前605年,tī約西亞王執政ê末期時chūn,因為猶大王約西亞可能為tio̍h beh tī亞述kah埃及之間ê衝突中,得tio̍h獨立地位,而發動kah埃及ê戰爭。當時因為埃及王尼哥二世帶軍隊beh去幼發拉底河上游ê迦基米施支援亞述,想tùi巴比倫帝國ê手中搶tńg來哈蘭chit塊土地。約西亞則想tùi中阻擾埃及chit pái ê援軍行動。結果chit pái軍事行動m̄-nā失敗,伊家己mā tī chit pái ê軍事行動中喪生。伊ê死(參考列王記下廿三:29—30),m̄-nā hō͘進行中ê宗教改革停頓,mā hō͘原本獨立ê猶大國,hō͘埃及chhōe-tio̍h併吞ê藉口。Tī約西亞王死後,chiah繼任三個月ê約哈斯王被埃及廢除,並被押解到埃及去做人質,埃及iáu向猶大求償賠款三千四百公斤ê銀á,kah三十四公斤ê金子(參考列王記下廿三:31—35),hō͘猶大tùi án-ne變成埃及ê附庸國。

Tī chit三章中,先知耶利米是用tī陶匠厝裡學習捏陶做譬喻,傳達上帝ê信息。陶器,這是一般家庭生活中必備ê器具,進步ê社會m̄-nā是用之作生活器具,koh khah進一步kā它當做藝術欣賞。伊用當時tī中東地帶非常普遍ê捏陶之家庭生活作題材,傳達上帝ê信息。M̄-koh mā tùi chia看tio̍h當時ê猶大同胞並無喜愛先知耶利米所傳講ê上帝信息,甚至想出所有ê辦法beh阻擾伊繼續傳講落去。

Tī chit段經文中,先知耶利米到一位陶匠厝裡去,tùi看tio̍h陶匠捏陶ê景象來講述上帝ê主權,就ná親像陶匠對家己手中ê陶土之主權仝款。先知耶利米用陶匠ê工作狀況來做譬喻,講出上帝hō͘伊ê啟示:陶匠ē-tàng隨心所欲照家己ê意思來捏造伊所需要ê作品。上帝就是宇宙萬物ê創造者,祂ná親像一個陶匠,ē-tàng照家己ê需要造陶器。換句話講,上帝對祂所揀選ê子民有絕對ê主權,ná親像一個陶匠the̍h tī手裡ê陶土仝款有絕對ê主權。

另外在第13到17節是一首詩歌,用ê方式ná親像法庭teh開辯論庭仝款。Chit首詩歌是進一步teh詮釋第12節所提起ê,猶大人民拒絕上帝ê勸勉,執意beh去拜偶像神明,過邪惡ê生活。Chit段詩歌mā thang參考耶利米書第二章11到13節。

第1到2節,chia並無指明chit位「陶匠」是甚麼人,m̄-koh ē-tàng確實知影ê是這陶匠居所離「欣嫩子谷」(參考耶利米書十九:2)應該無遠。上帝ài先知到陶匠ê厝裡,祂ài beh tī hia「交帶伊」傳hō͘猶大人民ê話語。

第3到4節,先知耶利米聽從上帝ê指示「到陶匠家去」。伊看tio̍h陶匠若是「所捏ê黏土無完美」,就重新koh來,改捏成「別ê器皿」。

第5到6節,上帝tī chia用陶匠對陶土ê主權,來表示祂對家己ê選民「以色列人」(特別是teh指猶大人民),有絕對ê主權,因為以色列民族ná親像祂「手中」ê「黏土」仝款,祂ē-tàng隨意去捏出想beh ài ê形狀。

第7到10節,chit段經文進一步宣佈一個國家、民族,上帝lóng有絕對ê主權,因為所有ê性命lóng是tùi上帝來賞賜ê。因為án-ne,「無論甚麼時chūn」,上帝看見ná親像陶土仝款,無完美、有缺點,就會「剷除」、「破壞」、「摧毀」,重新「栽培」、「建立」。仝款ê,任何一個人,á是國家,只要知影「棄sak罪惡」,上帝就會「回心轉意,不降災難」tī he人á是國家。因為上帝是充滿憐憫、仁慈ê性命之主(參考詩篇一○三:9,約拿書四:2)。假設上帝原本決定「栽培」、「建立」ê人á是國家不「服從」祂ê旨意,反tńg「專做pháiⁿ事」,上帝mā會「改變心意」,「取消」計畫。

第11節,tùi第7到10節所講ê不限定對象,到第11節指出明確對象就是「猶大kah耶路撒冷」ê人民。因為in屢勸m̄聽,因為án-ne,chia講上帝決定有「計畫」地「打擊in,除非in願意改正過來。

第12節,tùi chit節thang看tio̍h猶大kah耶路撒冷ê人猶原拒絕「改過」,in iáu是親像過去仝款「beh隨心所欲,順tio̍h家己固執ê本性作惡」。Chit種態度已充分顯示出猶大人民墮落ê程度,是到à無法度挽tńg來ê地步了。

第13節,上帝tī chia指控猶大人做「非常可惡ê事」,這是teh指棄sak上帝,去拜偶像神明,m̄-nā án-ne,ná親像第二章11所指出ê,in koh kā上帝賞賜hō͘ in ê榮耀,講是chiah-ê偶像神明賞賜hō͘ in ê,ná親像耶利米書第四十四章17到18節所提起ê,in認為過去食得飽、穿kah好,ē-tàng享福lóng是偶像神明所賜ê,chit種講詞就是忘恩負義,hō͘上帝無法度容忍。

第14到15節,上帝用「黎巴嫩山巖上ê積雪」是m̄是有過融化,以及「山頂清涼ê澗水」有無乾涸過來講述上帝chiah-ni̍h疼in,ē-sái講是猶大人民卻kā上帝án-ne大ê恩典「bē記得」。若m̄是上帝chiah-ni̍h疼in,hō͘ in ê水源永遠bē欠缺,in早就因為乾旱造成飢荒,性命陷入貧困中了。結果猶大人民iáu是不懷念感恩,卻去「向偶像燒香」,行向ná「無路標ê小徑」,失迷性命ê方向,行向滅亡之路。

第16到17節,上帝譴責猶大人民「Kā chit塊土地變成恐怖ê所在」,而這原本是上帝賞賜hō͘ in ê肥、流奶kah蜜ê土地。M̄-koh chit-má lóng改變à,連路過ê人lóng會「驚駭搖頭」,m̄敢置信。因為上帝決定懲罰悖逆ê猶大人民,「tī敵人面前趕散」in,mā tio̍h「轉身不理in」,甚至會用炎熱ê「東風」吹襲in,致使in用來誇耀ê五穀作物lóng無法度收成。

重新查詢 專卷研經 耶利米書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net