何西阿書 11章1節 到 11章11節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī前一章記載上帝對以色列人民確實是真失望,因為in認為有堅強ê軍事武力,就ē-tàng安然自在、高枕無憂。In認為只要有充沛ê經濟能力,就m̄免驚饑荒ê來臨;in認為只要有活躍ê外交關係,就ē-tàng hō͘國家m̄免koh再驚惶外敵ê侵襲,先知何西阿指出chit種想法是錯誤ê,因為真正性命ê主,是上帝。

主前第八世紀時代ê北國以色列,tī耶羅波安二世ê帶領下,國勢tú-teh tī巔峰ê狀態下,先知何西阿卻一再警告in淪亡ê日子已經jú來jú接近,而且真清楚警告以色列人民,in to̍h是會被敵人—亞述所統治,in會「tńg去埃及」去過眾祖先所過ê悽慘經驗,mā就是過痛苦ê奴隸生活。先知何西阿是teh提醒以色列人民,像in chit種態度,tú親像早年祖先tī埃及ê情景仝款,不淪亡mā真困難,會落入敵人ê統治之下成做奴隸乃是水到渠成,一點mā無意外。
第1到4節,chit段經文是一首詩歌。

先知何西阿信息ê siōng大特色,就是kā上帝kah以色列人民之間ê關係,以「夫婦」ê關係來表達。Tī chit段詩歌中,m̄-nā kā上帝kah以色列人民以「夫婦」關係表達,mā用另外一種關係,就是「父子」ê親情來說明,而且是特別說明chit種「父子」關係是遠tùi以色列人民iáu teh埃及做奴隸ê時chūn,上帝kah以色列人民就已經有chit種親密關係。

「tùi埃及帶出來」,chit句話對每一個以色列人民來講,ē-sái講是非常熟悉ê事件,mā是以色列kui個民族非常慘痛ê歷史經驗,因為in祖先就是tī埃及當過奴隸,受tio̍h無情ê壓迫,chiah呼叫上帝ê名,要求上帝拯救in(參考出埃及記二:23b—25)。M̄-koh chit位疼以色列人民ê「老父」(上帝)現在感覺非常地艱苦心,因為以色列人民「叛離」祂,當祂呼叫in tńg來ê時,in卻jú行jú遠,棄sak祂去「向巴力獻祭」,「向偶像燒香」。所謂「行路」,表示上帝親自教導in知影甚麼是該行ê路,甚麼是安全thang行之道。甚至tī tú-tio̍h危險ê時,會用雙手kā以色列人民抱tī家己ê胸懷,ná親像老父抱tio̍h年輕ê gín-á仝款。當in beh行路ê時,上帝牽tio̍h in ê手,當in行thiám loh,就kā in抱在身上。M̄-koh上帝確實bat用「慈繩愛索」牽引tio̍h以色列人民。M̄-nā án-ne,iáu kā以色列人民抱在身上,kā in像嬰á一般óa貼tī面頰上。甚至講tio̍h上帝是「俯下身子,養飼in」,這真清楚講出以色列民族tī出埃及入曠野ê經歷,hō͘ in無因饑渴來死去。Taⁿ所有頂面所講chiah-ê,以色列人民竟然全lóng否認。

第5節,真清楚看tio̍h上帝對以色列人民ê審判,就是hō͘亞述人phah敗in,並且「統治in」。

第6到7節,清楚看tio̍h以色列亡國成做奴隸ê痛苦。「加tī頷頸上ê枷擔」,這「枷擔」表示一種性命ê鎖枷、沉重ê負擔,以前上帝kā in chit種「枷擔」tùi埃及人手中解放落來,現在in kā tī亞述帝國ê統治下,koh一pái被套上去。
第8到9節,是另外一首詩歌。

假使咱tio̍h講上帝有「矛盾」ê所在,chit兩節經文thang看會tio̍h;因為當以色列人民背逆了祂ê教示,甚至去拜偶像ê時,以上帝ê公義審判來講,以色列人民是應該被判處死刑。M̄-koh tī chit兩節卻m̄是án-ne,上帝繼續提起祂對以色列人民有特殊ê疼,是無法度切割ê疼。這tú好表達了慈悲ê上帝ê特殊性(參考詩篇一○三:6—8)。

「因為我jōa-ni̍h-á疼lín」,chit句話thang用來參考約翰福音第三章16節所講ê,上帝是「hiah-ni̍h疼世人」,甚至為tio̍h表達chit種愛,連伊ê獨生愛子mā賜hō͘世人。Thang看出上帝對所有人是án-ne ê厚愛,已經遠超出律法規定ê懲罰範圍。

Chia mā提起「押瑪」kah「洗扁」chit兩所在,表示chit兩個城犯罪ná親像所多瑪kah蛾摩拉仝款ê嚴重,lóng是屬tī該毀滅ê城市。上帝講伊不忍以對待所多瑪城kah蛾摩拉城ê方式對待以色列人民,這就是講上帝雖然對以色列人民棄sak祂ê事真憤怒,m̄-koh á是心存憐憫,為tio̍h是beh希望以色列人民ē-tàng悔改歸向祂。

「我是上帝,m̄是世人」,chit句話顯示出上帝特異性質,就是詩篇ê詩人所講ê,人只有ē-tàng tī上帝腳下,m̄是上帝(參考詩篇三十六:5—7)。
第10到11節,看tio̍h上帝拯救ê恩典。祂tio̍h用發出「吼叫」ê聲音,表達是拯救以色列人民,而且是召集四散到各地去(chia用埃及kah亞述做代表)ê子民tńg來到祂身邊ê聲音。Chia講上帝beh「koh一pái」chhōa以色列人民tńg去in ê「家鄉」,這就ná同「粉鳥」無論被帶到chē遠ê外地,只要一放開,牠就會知影怎樣飛tńg來家己ê鳥窩仝款。

Tńg去故鄉,這是先知文獻中siōng重要ê信息之一,被俘虜ê人thang得tio̍h釋放tńg去故鄉,無論是過去á是現在,這lóng是一則非常hō͘人振奮ê好消息。Á chit-ê信息tú好講出了上帝無比ê疼。

重新查詢 專卷研經 何西阿書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net