何西阿書 10章1節 到 10章15節   背景資料  上一筆  下一筆
會án-ne引誘以色列人民去kah迦南人拜巴力ê原因,當以色列人民tú開始拜巴力偶像神明ê時chūn,土地果真正得tio̍h真chē產物,增產ê情形比in以前ê收成lóng tio̍h chē,mā因為án-ne,in真緊to̍h認同了巴力神明就是增產ê神。當增產ê消息一傳開,各地紛紛起祭壇,就是為tio̍h beh koh khah chē ê收成;收成chē,就是財產增加;就tī thang幫助增加生產ê誘因下,以色列人民紛紛bē記得上帝透過摩西對in ê吩咐,mā bē記得上帝忠實僕人ê叮嚀、教導,拜巴力偶像ê事件就日趨嚴重,最後竟然棄sak了上帝,去拜巴力神明作為in ê神(參考十三:6)。

財富確實是對人心siōng大ê誘惑。耶穌基督就bat教導跟tòe伊ê人,一定tio̍h tī上帝kah錢財之間做一明確ê選擇,無可能兩個lóng tio̍h(參考馬太福音六:24)。使徒保羅tī hō͘提摩太ê書信中,就特別kā伊講bē-tàng貪慕錢財,因he是誘惑人犯罪ê主要根源(參考提摩太前書六:10)。

如果細膩地去思考為甚麼上帝beh設立安息日?而且嚴格規定安息日一定tio̍h連帶地包括牛羊cheng-seⁿ等所有一切lóng跟tòe人安息?主要原因就是希望人會記得:m̄-thang kā生產、增加財富當做性命ê主要ê目標,tio̍h會記得上帝chiah是性命ê主。因為一切萬物lóng是tùi上帝來ê創造。無上帝,即使擁有一切,最後mā kā失去一切,koh khah嚴重iáu會喪失性命。

第1到2節,「以色列人像chē產ê葡萄樹」,這是因為上帝照顧、栽培、灌ak、祝福ê結果chiah有ê款。詩篇ê詩人án-ne描寫:「祢tùi 埃及徙出一叢葡萄樹,趕出列邦來kā 它栽種。祢tī 它ê 頭前piàⁿ 空土地,它ê 根釘深,就生湠滿地。(全民版)」(詩篇八十:8—9)先知以西結描講述:以色列人民ê祖先ná親像「一叢種tī溪水邊ê葡萄樹,因為水源充足,枝葉茂盛,果子纍纍」(參考以西結書十九:10)。Ē-sái講是當in收入jú豐富ê時,就「心懷詭詐」意思是teh指in一面敬拜上帝,另外一方面卻去拜巴力神明。而且所雕刻ê石柱偶像mā jú華麗。表明ê是棄sak上帝ê道路jú遠。M̄-koh上帝卻beh出手「摧毀in所拜ê石柱」,以及in拜偶像神明用ê「祭壇」。

第3到4節,是kui個北國以色列問題ê中心。Chit兩節提起國家ná親像無君王teh管理仝款。原因是無人想beh「敬畏上主」,表示心中根本to̍h無上帝。因為án-ne,講話無算數,社會無公義thang講,「不義」ê行為處處可見。Chia提起「正義已經淪為不義」,chit句話已經講出司法審判會失去準則。先知阿摩司就清楚指出主前第八世紀耶羅波安二世ê時代,法官會收受o͘-se,結果sàn-chhiah人受tio̍h欺壓,好人受tio̍h壓迫,莫怪無人敢講誠實ê話(參考阿摩司書五:10—13)。Tī先知ê信息中,包括先知阿摩司、彌迦,以及何西阿lóng有一個共同ê觀點:上帝是一個公義ê上帝。因為án-ne,如果法庭無公義,就表示chit-ê社會已經會失去敬畏上帝ê心,人才敢做出違背公義ê事。

第5到8節,「金牛失掉光彩」,指ê是tī chiah-ê金牛頭殼頂戴tio̍h裝飾teh象徵榮耀光彩ê葉á,lóng是用純金子打造ê。M̄-koh chiah-ê全lóng變成亞述王ê戰利品,金牛並bē-tàng保護以色列人民免tī戰禍,mā無法度tī戰爭中得勝,iáu因戰敗連金牛mā被亞述沒收帶去。Chia提起「亞文小山頂ê祭壇」,這「亞文」是teh指邪惡á是偶像ê意思,tī chia是teh指「伯特利」,是耶羅波安鑄造金牛khǹg tī chia,供以色列人民當做神明崇拜。

「beh向大山講:『遮蓋阮!』對小山講:『倒tī阮身上!』」這是一句絕望ê詩歌,teh說明當審判來到ê時,hiah-ê逃避災難ê人,上到王親國戚、達官顯要lóng躲tī洞穴中,因為深驚無法度忍受凌辱、刑罰,in寧可躲進洞穴中,然後期待tio̍h大山小山lóng會像被大地動擾動仝款趕緊崩塌落來,thang hō͘ in ná親像被埋葬tī無人知影ê所在,án-ne mā thang避免被侮辱ê難堪kah痛苦。Chit句話mā thang參考以賽亞書第二章10節。

第9到10節,「基比亞」,chit-ê地點koh一pái被提起,頂pái是tī第九章9節先知何西阿bat指出上帝對以色列人民犯類似tī基比亞ê罪,一定會嚴厲懲罰in。現在koh一pái提起,主要是基比亞ê事件確實是一件慘不忍睹ê悲劇,he是一陣人kā一位利未人ê細姨輪暴致死方休,mā因為chit件事,引起以色列十一個支派聯盟攻打便雅憫支派ê人,差不多消滅了in(參考士師記第十九到廿一章)。

Koh講,基比亞mā是以色列人民第一個國王掃羅ê家鄉(參考撒母耳記上十:26、十一:4)。掃羅被先知撒母耳膏立為國王,以後卻變成拒絕上帝旨意ê國王而被罷黜(撒母耳記上十五:26)。Án-ne,基比亞chit-ê地點至少說明了兩件歷史背景:以色列人民m̄-nā tī淫亂ê事件上有份,mā teh殘害人ê性命上手段殘忍,而且一再違背上帝ê旨意。先知何西阿用基比亞chit-ê地點來譬喻現在北國以色列ná親像早年祖先tī基比亞犯罪ê情形一般,做上帝所討厭ê事,因為án-ne,上帝kā用「列國」聯合起來「圍攻」in作為「懲罰」in ê種種罪行,直到in chhun落來ê人民悔改為止。

第11節,講以色列民族本來真親像「一頭馴服ê母牛」,這是teh指受過訓練,會聽主人指示耕田耙地而且是有生殖能力ê母牛。所謂「踹穀」,照摩西律法規定,牛tī耕田ê時chūn,是thang一面踹穀一面食草ê(參考申命記廿五:4),踹穀是非常輕省ê工作。先知何西阿用chit種方式teh譬喻上帝是án-ne疼惜以色列人民,hō͘ in像一隻做siōng輕鬆工作ê牛,thang一面踏粟á一面lim食,結果是生做koh肥koh壯。Ē-sái講是,in並無珍惜上帝kā in賜福chit種恩典,反tńg輕視了這美好ê恩典。因為án-ne,上帝就ná同田園ê主人,kā ná粗糙koh笨重ê枷擔加tī chit隻肥壯ê母牛頸項上。特別tio̍h注意ê是,chit節mā同時提起南國猶大。換句話講,先知何西阿ê信息並m̄-nā是hō͘北國以色列人民聽ê,mā是希望南國猶大人民mā會注意聽,上帝對北國人民怎樣,mā會仝款對待南國猶大ê人民。Á chia提起加上沈重ê枷擔,工作mā加重—耕田kah耙地。

第12節,真重要ê一節,chit節講上帝希望以色列人民知影一定tio̍h「掖種正義」,因為án-ne chiah ē-tàng期待「收割仁愛」ê果子。先知何西阿用農家siōng通常、而且非常熟悉ê工作經驗,掖種kah收割做教材,kā以色列人民講,只有kā上帝ê公義呈現出來,chiah ē-tàng期待上帝ê疼回應到in身起來。正義,指ê就是上帝ê形像,mā是上帝ê疼。伊koh一pái呼籲以色列人民「歸向」上帝,悔改tńg來到上帝ê面前。上帝ê疼會像雨hit種ê充沛地降tī以色列人民身上。

第13到15節,講出以色列人民ê問題所在,in根本就聽bē落去chit種勸勉,mā無kā上帝khǹg tī眼中,in無koh óa靠上帝,卻是認為軍隊kah武力siōng實在,thang保護in性命ê安全,m̄-koh先知何西阿指出軍事武力chiah是chhōa in行向滅亡ê氣力。人想óa靠龐(pâng)大ê軍隊來維持秩序、保護社畿安全,結果是枉然、無用。這tú親像詩篇ê詩人所講ê:óa靠軍事武力是愚戇、無用ê(參考詩篇三十三:16—18)。Chit所在ê「沙勒幔王摧毀了伯‧亞比勒城」,並無任何資料記載。

重新查詢 專卷研經 何西阿書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net