希伯來書 11章1節 到 11章16節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是討論有關信心ê問題。因為當時有bē少信徒已經棄sak信仰,離開教會,無koh參加聚會,koh khah嚴重ê是,有人「故意犯罪」污辱了上帝ê聖名。因為án-ne,chit章ê主題內容就是討論關係「信心」是甚麼。作者tùi亞伯開始論述,一直講tio̍h先知撒母耳,內容lóng 著(tio̍k)眼tī「信心」chit-ê題目上。Ài beh特別注意ê是:作者論述「信心」ê時,是teh指對上帝beh有信心,伊是tī chiah-ê基礎上討論信心ê問題。Koh講,mā tùi chit章舉出例來談論信心,thang看出作者對舊約信仰人物非常熟悉。

Chit段經文lóng是用亞伯拉罕做題材,討論關係信心ê問題。
第1節,chit三節為「信心」下了簡單ê定義,講「信心是對所ǹg望ê事有把握,對無法度看見ê事ē-tàng肯定」,chit句話指出對「信心」ê基本觀念:它是超越現實生活範圍時間、空間ê限制。Ài beh特別注意ê是,它是「看bē-tio̍h」以及對tī「將來」ê領域,因為án-ne,絕對m̄是屬tī「過去」ê。

「把握」,指ê是「保證」、一定ē-tàng成就ê意思。Á「肯定」是「證明」。這是當時法庭ê用詞,表示一切已經「定讞」,m̄免koh再辯論、申訴á是hoah冤枉。

第2節ê「古人」,意思是「過去ê長輩」,tī chia是teh指耶穌以前ê信心典範。如亞伯拉罕等人,mā就是本章第4節後面所列舉ê偉大信仰者。作者講chiah-ê信仰前輩會án-ne得tio̍h「上帝ê o-ló就是因為in相信上帝」ê緣故。

第3節,作者對創世記第一章kah約翰福音第一章所講ê「太初」ê創造有表示伊ê觀點:宇宙ê開始,一定tio̍h以信心去瞭解,不是beh親目看見chiah明白。

第4到7節,chit段經文主要teh說明「古人」中三位信仰ê典範,其一是「亞伯」,koh來是「以諾」,第三位是「挪亞」,in三位是舊約聖經中大家所熟悉ê對象。

咱並無清楚作者為甚麼會選亞伯,因為亞伯ê故事並無長,而且無甚麼特別ê記事,有ê只是伊ê獻祭博得上帝ê歡喜,m̄-koh卻遇tio̍h兄哥該隱ê嫉妒而被殺害。「伊雖然死去,iáu-koh藉tio̍h這信心講話」,chit句話是teh指亞伯ê血「tùi地下出聲,向上帝哭訴」(參考創世記四:1—12)。

第二位是用諾,伊就是聖經中兩位無經歷「死亡」中ê一位,另外一位是先知以利亞,in兩位lóng是由上帝直接帶到天頂去。以諾siōng特別ê所在是:伊活在世間總共三百六十五年,一直kah上帝「有密切ê交往」,這就是作者所講ê,以諾tī「伊被提升以前已經得tio̍h了上帝ê歡欣」ê意思。後來「上帝kā伊接去,伊就phah m̄見去」(參考創世記五:21—24)。這是因為伊活teh ê日子lóng一直保持kah上帝「有密切交往」ê緣故。

第三位是挪亞,伊ê故事一直是siōng頂港有名聲下港有出名ê,有關伊ê故事記載tī創世記第六到九章,mā是chit三個人事蹟中篇幅siōng長ê一位。創世記ê作者講挪亞乃是hit-ê時代「惟一ê好人;伊kah上帝有密切ê交往」(參考創世記六:10),chit句話充分表示伊對上帝有絕對ê信心,並且tī生活上有好ê見證。Ài tī犯罪充滿ê環境中,成做「惟一ê好人」,確實是需要非常大ê信心chiah有辦法達tio̍h。因為án-ne,上帝警告伊,祂teh beh毀滅kui個世界,ài伊到山頂造大船,因為上帝beh用大水毀滅祂所造ê世界。只有伊ê全家kah所有清氣kah無清氣ê動植物被挑選進入大船中而得已避難。

第8到10節,tùi第8節開始直到第19節ê經文lóng是teh紹介以色列人民ê祖先亞伯拉罕,伊mā hông稱做「信心之父」。伊被看做以色列民族siōng典範ê「古人」(前輩、祖先)。有關伊ê事蹟記載tī創世記第十二到廿三章。

Tī chiah-ni̍h長ê篇幅中,作者主要teh紹介亞伯拉罕順服上帝ê呼召,以及相信上帝ê應允,beh賞賜hō͘伊kiáⁿ kah土地ê故事。Chit句「kah領受上帝仝款應允ê以撒kah雅各tòa tī帳棚」,chit句話表示tùi亞伯拉罕開始,直到孫á雅各等三代,lóng是過bē穩定ê漂流生活,m̄-koh in lóng對上帝有絕對信心。

第11到12節,chit兩節提起亞伯拉罕ê bó͘「莎拉」已經年老而且「過了生育ê年齡」,m̄-koh卻「相信上帝會持守伊ê諾言」,tī撒拉年滿九十歲ê時,上帝賞賜hō͘伊有娠生kiáⁿ。雖然亞伯拉罕「已經死去,tùi伊一個人所傳落來ê kiáⁿ孫卻像天頂ê星kah海邊無數ê沙粒hiah-ni̍h chē」,而這mā是上帝hō͘ in祖孫三代ê諾言。

第13到16節,chia提起兩個重要ê認bat:

一是亞伯拉罕、以撒、雅各等人,都無進入上帝所應允in beh賞賜ê土地,而且無ná親像上帝所講ê,會有ná親像天頂ê星、海邊ê沙hiah-nih-chē ê kiáⁿ孫。當年雅各kah伊ê kiáⁿ孫進入埃及ê時chūn,家族ê人口mā不過chiah只有七十名而已(參考創世記四十六:27)。離上帝對in所應允ê實在相差siuⁿ遠,特別是當in khiā起ê所在tú-tio̍h嚴重飢荒,iáu koh khah千里迢迢地遷徙到埃及去寄居ê時,in iáu是對上帝ê應允存堅定ê信心。因為án-ne,希伯來書ê作者講in是「到死有信心ê人」。In bē因為無看tio̍h上帝ê應允,就懷疑上帝ê疼,á是失去對上帝ê信心;反tńg存堅定ê信心認定上帝ê應允一定ē-tàng實現,這就是對上帝有絕對ê信心。

二是知影家己tī chit世間只不過是出外人,是旅客。Chit點非常重要,因為有chit種認bat,就會kā希望存khǹg tī上帝手中,hō͘上帝去安排。Tùi聽tio̍h上帝ê應允,直到in由摩西開始帶領以色列人民邁向應允之地,án-ne前後相差大約有長到五百年ê時間,in一直以信心、耐心teh等待。

作者提醒大家,只要人kā心思意念kah性命ê目標khǹg tī上帝hia,對上帝有絕對ê信心ê時,上帝並無會因為人ê軟弱就無koh承認人kah祂之間ê關係。上帝是慈悲ê上帝,祂mā bē人因為一時受tio̍h誘惑棄sak了祂,就記恨、受氣,無koh chhap人,卻是會tī人知影悔改、認罪後,猶原接納人成做祂ê子民。

第16節,chit節ē-sái講是希伯來書作者siōng主要ê用意,teh kā當時受難á是tī信心搖動ê眾信徒講,眾祖先之所以得tio̍h上帝ê祝福kah應允ê果子,是因為in相信有「天頂khah美好ê家鄉」,tī hia,上帝就是in ê上帝,iáu替chiah-ê有信心ê信徒預備了一座城,hō͘ chiah-ê忠實信徒永遠khiā起。

重新查詢 專卷研經 希伯來書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net