以西結書 7章1節 到 7章14節   背景資料  上一筆  下一筆
續第六章談起有關上帝kā重重地懲罰猶大人民,明明是就是beh kā in徹底毀滅仝款,tī chit章則清楚講tio̍h,上帝ê懲罰teh beh來臨。而且先知以西結傳出ê信息中,真清楚提起外國人tio̍h入侵猶大人民ê國境,tio̍h掠奪in所有ê一切。

Chit章mā特別提起外族人ê入侵,m̄-nā進入in khiā起ê土地,連in看做神聖ê聖殿場所,mā因猶大人民玷污聖殿在先,現在連外族人mā teh beh進入踐踏聖殿ê神聖。另外一則真重要ê信息:當上帝懲罰帶來國難ê時,無論貧賤富貴lóng是仝款,bē有例外。Tī這一章中,一再出現ê詞句是「終局到à」(參考第2節、3節、6節),chit句話也kah猶大人民過去一直認為耶路撒冷有上帝ê約櫃,因為án-ne,固若金湯,bē被phah敗。M̄-koh上帝若縮tńg來祂庇護ê手,就算siōng堅固ê城牆mā是枉然。

先知以西結一再傳出ê信息,就是上帝審判ê時刻真緊to̍h會來臨,伊一再用ê詞句就是「終局」、「真緊」、「ê時機成熟」等。 Koh講,上帝ê懲罰lóng是有真實憑據,ná親像祂聽見所多瑪城kah蛾摩拉城ê問題,就親自落來觀察(參考創世記十八:20—21)。現在ê情況mā是仝款,上帝看見猶大人民處處歌頌、崇拜巴力神明ê聲音,以及獻祭ê熱烈,祂非常受氣,因為án-ne,決定對猶大人民採取嚴厲ê懲罰。

第1到2節,tī第六章是用以色列ê大細山脈,現在則講tio̍h猶大人民khiā起ê土地頂面,lóng會有上帝ê懲罰臨到。這mā teh表示就算逃走到他國去,mā是仝款,上帝bē放過(參考耶利米書四十二:13—17),無論猶大人民逃到tó位,lóng是仝款,上帝一定追到hit-ê地方,hō͘猶大人民無所遁形。

第3到4節,「終局來到」,這「終局」一詞kah「收割」是相關語,意思是teh指果子成熟ê時,就ài beh進行採收。現tī先知以西結傳出上帝ê信息,指出猶大人民ê「終局」到à,mā等於teh表明上帝beh對猶大人民進行「收割」,mā就是chit節所指ê「審判」ê意思。Á農人tī採收成熟ê果子ê時,是bē留落來任何一粒成熟ê果子ê。Ná親像chia所講ê,上帝決定「不饒恕,mā不憐憫」猶大人民,因為in「做可惡ê事」,棄sak上帝,去拜偶像神明,只為tio̍h beh thàn取koh khah chē ê財富,iáu故意kā上帝賞賜in ê一切,lóng講是巴力神明所賞賜ê,chit種態度等於teh褻瀆上帝ê神聖kah賞賜ê恩典。

第5到7節,上帝講猶大人民會「接二連三」地tú-tio̍h「災難」。原因是in是「接二連三」地犯罪,一件接連一件地去做違背上帝旨意、做上帝看做討厭ê事。Hit時in kā kan-taⁿ會看見「混亂」,in過去tī「山丘上ê祭壇」祭拜偶像神明ê歡樂,bē koh再出現。

第8到9節,「根據你所做ê事審判」、「照你所做hō͘人憎恨ê事懲罰」、「照你所做可惡ê事懲罰」等,連續兩節lóng提起仝款ê句話,teh表示chit件事一定會發生。Á chiah-ê句話lóng teh表示上帝ê懲罰lóng是有根據ê,而且lóng確實查證過in惡質ê行為,一點lóng m̄冤枉in。這mā說明上帝是報應ê上帝,會照人所做ê行為來報應。

第10到11節,猶大人民過去「暴行橫流,傲氣沖天」,chiah-ê lóng是為in帶來毀滅ê原因。Chia ê「暴行」一詞mā ē-tàng指「棍子」。Á「傲氣」mā表示「埋怨」ê意思。Chia tio̍h說明猶大人民驕傲ê態度,一再顯明in ē-tàng無需要上帝。Á這驕傲ê活氣已經沖上了天,表示上帝看kah非常清楚。因為án-ne,當上帝懲罰日子來臨ê時,過去所有ê才能、財富、地位等lóng kā失去。

第12到14節,「ê時機成熟了」,表示上帝懲罰ê時間到à。

「買ê m̄免歡喜」,意思是teh指雖然用真低ê價錢買tio̍h真好ê貨品,á是土地,chit時mā m̄免歡喜。因為災難隨時會來到,就算買到à,mā bē用得tio̍h。

「賣ê m̄免憂愁」,因為sàn-chhiah chiah需要典賣家產,而且被買方欺壓到俗俗賣,chit時心內一定真oh過,kah-ná虧損真大ê款。M̄-koh先知以西結tī chia講m̄免憂愁,因為「上帝ê大受氣kā仝款地piàⁿ落tī每一個人身上」,án-ne,即使m̄賣,mā是仝款,kah買ê人lóng仝款,就算只賣到一點點á ê錢,mā bē有任何存留,原因是敵人真緊to̍h會來,而來了後,就會搜刮殆盡。

「無一個商人ē-tàng活到thàn tńg來伊所損失ê」,chit句話koh khah清楚表明無論累積jōa-chē財富都無用,ē-tàng存活落來已經真無簡單,也tio̍h滿足了。Á「邪惡ê人無法度存活」,這是kui本聖經ê教導,意思是teh指上帝一定會嚴厲懲罰chiah-ê棄sak祂ê人。

「軍號響了」,這是早期相戰、進攻ê吹號聲。「人人lóng裝備好勢」,表示知影敵人已經beh來進攻,m̄-koh卻「無人出去相戰」,原因是知影無法度取勝,甚至連開城門迎戰ê心志lóng消失à。因為知影敵軍確實真強壯、龐(pâng)大,聲勢壓境。若án-ne,擁有財富mā是枉然,擁有體面、光彩mā派不上用場。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net