阿摩司書 9章1節 到 9章15節   背景資料  上一筆
先知文獻ê特色之一,就是有上帝ê審判,mā有上帝憐憫kah拯救ê恩典。Chit章談起上帝會嚴厲懲罰以色列人民,m̄-koh á是會保存in中間殘存ê人民,並且建立in hō͘ in重新成做上帝所喜愛ê子民。

第1到4節,chit段經文是先知阿摩司看tio̍h ê第五個異象(參考阿摩司書七:1—3、4—6、7—9、八:1—3),這異象提起上帝kā對以色列國展開連串ê懲罰。

「祭壇」,這是teh指敬拜上帝ê所在。Chia並無清楚是teh指以色列人民tī伯特利ê聖殿祭壇,á是tī別是巴、吉甲(參考五:5)等地ê聖殿祭壇。不過,ná親像第五章講過ê,雖然teh敬拜ê時in唱出動人ê歌聲、奏出好聽ê作曲、獻上siōng好ê祭品,m̄-koh chiah-ê無法度遮掩in平時搾壓貧困人民ê惡行。因為án-ne,上帝決定beh kā chiah-ê虛假ê敬拜徹底毀滅。其實這mā是teh暗示in bē koh再有敬拜上帝ê機會,因為in會被敵人俘虜去做奴隸à。

Chit段經文mā提起一個基本認bat:上帝是無所不在ê上帝。因為án-ne,上帝一出手懲罰背叛祂ê子民,是無人ē-tàng逃脫ê,即使逃到「陰間」,á是逃到天頂、深海ê「海底」,á是高高ê「迦密山山頂」,甚至是hō͘別國俘虜了,in lóng猶原tī上帝ê掌握中間。

值得注意ê是第4節,chit節講tio̍h上帝m̄-nā是以色列人民ê上帝,mā是其他族群ê上帝。雖然以色列人民終kā遇tio̍h敵人phah敗,並且被俘虜去做奴隸。對上帝來講,並無國界、地理上ê差別,因為上帝是萬國ê上帝,是人類共同ê上帝,因為人是上帝創造ê。如果上帝決定消滅一個族群,縱然chit-ê民族被敵人俘虜去了,mā仝款難逃滅亡ê後果。

第5到6節,這是一首詩歌,是歌頌上帝ê詩歌,先知阿摩司用chit首o-ló詩歌,為tio̍h是beh強化頭前第1到4節所講ê,上帝ê能力遍及tī宇宙、世界ê每一個角落,ná親像第四章13節ê詩歌所講ê仝款。因為祂是一切萬物ê創造者,因為án-ne,無人ē-tàng承受得了祂ê懲罰kah審判。

第7到8節,thang看tio̍h先知阿摩司beh表達一個基本信念:上帝是萬國、萬民ê上帝,tī上帝ê眼中,無任何一個族群犯罪thang免遭懲罰。Chit節講出非常重要ê信息:無論是甚麼人,lóng是上帝ê子民。

古實人,這mā teh代表埃及人。

迦斐託,原本是非利士人khiā起ê地區(參考耶利米書四十七:4),tī疼琴海。

吉珥,是敘利亞人ê另外一種稱呼。

第8節ê「我bē kā雅各ê後代全lóng消滅」chit句話,意思是上帝á是為雅各ê kiáⁿ孫留落來恩典,雖然有懲罰,m̄-koh á是留了「餘民」。Chit種「餘民」ê看法,tī其他先知ê信息中mā常出現(參考列王記下十九:4、30—31,以賽亞書十一:11、三十七:4,耶利米書廿三:3,彌迦書七:18,)。

第9節,chia提起「篩á」,這原本是以色列人民用來篩麥á用ê農具,m̄-koh,現在上帝beh用它來篩選以色列人民,這mā表示審判teh beh來臨ê意思。上帝beh kā「敗類全部篩掉」。

第10節,表示有假先知傳講錯誤ê信息,hiah-ê講「苦難bē致使臨到」ê人,lóng會受到嚴厲懲罰,chiah-ê人會死tī「刀劍下」。

第11節,chit節kah第1節是相對句;chit節講上帝beh「重建大衛ná破碎了ê王國」,mā tio̍h「修補它ê城牆」,第1節則講上帝「tio̍h用錘擊聖殿ê棟樑,hō͘ kui個屋倒落來落來」。Tī以色列人ê觀念中,聖殿ê倒落來,teh象徵國家ê滅亡,因為聖殿所代表ê是,國家最後ê堡壘。第11節ê意思真清楚,表示上帝beh hō͘以色列人民得tio̍h復興ê機會。

第12節,chit節已經teh暗示以東會面臨被滅亡ê危險,而相對tī以色列人民,in會重建家園,「收復屬tī」原本上帝賞賜kā in賜福ê土地。

第13節,現在上帝來臨ê「hit日子」,是一個希望ê日子,是一個性命重新koh再造ê日子,充滿性命ê活力。有「五穀生長」而且ē-tàng「收割」,mā有好ê「葡萄成熟」thang用來「kek酒」,而且是有非常好ê收成,表示此季收成ê粟á iáu未曝乾收入倉庫中,下一季ê麥á已經成熟thang收割à。

第14節,chit節thang對照第五章11節;chia講以色列人民tī「hit-ê日子」來臨ê時,會有永久ê家園thang khiā起,mā tio̍h lim家己kek ê酒。Tī第五章11節soah講in「絕無法度tòa tī家己用石頭建造ê樓房,mā無法度lim家己美好ê葡萄園所kek製ê酒」,這是懲罰kah祝福之間明顯ê對比。

第15節,chit節thang kah第七章11節對照來看,thang看出是相對句;chia講以色列人民以後be7 koh成做亡國者,á是被俘虜到外國去做奴隸,而第七章11節bat預言in會被「趕出本土,流亡國外」。換句話講,tī上帝ê憐憫下,以色列人民kā重新tńg來到上帝「賜kā in賜福ê土地頂面」teh過安定生活,bē koh再hō͘人「連根拔起」販賣到外國去做奴隸。

重新查詢 專卷研經 阿摩司書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net